O centre

Koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATTRA“ je centrálnym orgánom, zodpovedným za podporu, koordináciu a reguláciu celosvetovej činnosti hnutia „ALLATRA“.

Ciele Koordinačného centra:

  • Formovanie jednotného informačného prostredia internacionálneho charakteru pre zabezpečenie vysokej úrovne organizácie konštruktívnej kolektívnej spolupráce účastníkov;
  • Integrácia iniciatív a úsilia predstaviteľov rôznych krajín pre plodnú spoločnú sociálne orientovanú činnosť vo svetovom meradle;
  • Vytváranie podmienok pre efektívnu realizáciu sociálnych, kultúrnych a spoločensky významných iniciatív, programov a medzinárodných projektov, zameraných na zjednotenie ľudí, rozvoj intelektuálnej a duchovnej spolupráce národov sveta.

Smery činnosti:

  • Koordinácia činnosti účastníkov a zastúpení hnutia v rôznych krajinách, zosúlaďovanie spolupráce organizátorov, koordinátorov a partnerov Medzinárodného hnutia „ALLATRA“;
  • Príprava a organizácia medzinárodných koordinačných stretnutí aktívnych účastníkov, predstaviteľov, koordinátorov a partnerov hnutia s cieľom posilnenia medzinárodnej spolupráce a hľadania efektívnych ciest riešenia globálnych problémov spoločnosti a tiež naliehavých sociálnych, duchovných a kultúrno-mravných otázok;
  • Vyvíjanie, organizácia a aprobácia inovácií, prispievajúcich k zlepšeniu činorodosti človeka, k realizácii jeho prirodzených práv a slobôd, k rozvoju medzinárodnej solidarity sociálne aktívnych občanov na celom svete na základe družby, dobra a vzájomnej pomoci, kultúrno-mravných a spoločensko-tvorivých hodnôt;
  • Rozpracovanie a organizácia akcií a podujatí, zameraných na posilnenie solidarity a mieru medzi národmi;
  • Vypracúvanie ideologických materiálov, zameraných na zvýšenie úrovne uvedomelosti spoločnosti o spôsoboch a možnostiach mierového zjednotenia, na potvrdenie mravnej, duchovnej podstaty človeka, na podporu rešpektovania dôstojnosti a hodnoty ľudskej osobnosti;
  • Medzinárodná spolupráca so sociálnymi hnutiami, komunitnými, verejnými, štátnymi, medzivládnymi organizáciami, fondami, profesijnými asociáciami, odborovými zväzmi, akademickými kruhmi a masovokomunikačnými prostriedkami krajín sveta.

História založenia

Koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ bolo vytvorené z iniciatívy ľudí dobrej vôle, žijúcich v krajinách Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky, Afriky a Austrálie.

Organizátor Koordinačného centra. Organizátor Koordinačného centra. Do verejnej funkcie organizátora Koordinačného centra Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ bola rozhodnutím valnej hromady aktívnych účastníkov hnutia zvolená Kristína Alexandrovna Kovalevskaja – autorka a organizátorka sociálne zameraných, internacionálnych projektov a podujatí v krajinách SNŠ (pozn. – Spoločenstva nezávislých štátov) a Európy, venovaných medzinárodnej spolupráci a vzájomnému porozumeniu.