O centre

Koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATTRA“ je centrálnym orgánom, zodpovedným za podporu, koordináciu a reguláciu celosvetovej činnosti hnutia „ALLATRA“.

Ciele Koordinačného centra:

  • Formovanie jednotného informačného prostredia internacionálneho charakteru pre zabezpečenie vysokej úrovne organizácie konštruktívnej kolektívnej spolupráce účastníkov;
  • Integrácia iniciatív a úsilia predstaviteľov rôznych krajín pre plodnú spoločnú sociálne orientovanú činnosť vo svetovom meradle;
  • Vytváranie podmienok pre efektívnu realizáciu sociálnych, kultúrnych a spoločensky významných iniciatív, programov a medzinárodných projektov, zameraných na výskum zmeny klímy zjednotenie ľudí, rozvoj intelektuálnej a duchovnej spolupráce národov sveta.

Smery činnosti:

  • Koordinácia činnosti účastníkov a zastúpení hnutia v rôznych krajinách, zosúlaďovanie spolupráce organizátorov, koordinátorov a partnerov Medzinárodného hnutia „ALLATRA“;
  • príprava a organizácia medzinárodných koordinačných stretnutí aktívnych účastníkov, predstaviteľov, koordinátorov a partnerov hnutia s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu a hľadať účinné spôsoby riešenia problémov súvisiacich s globálnou zmenou klímy, ako aj iných problémov spoločnosti;
  • iniciovanie sociálnych projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu činorodosti človeka, k realizácii jeho prirodzených práv a slobôd, k rozvoju medzinárodnej solidarity sociálne aktívnych občanov na celom svete na základe priateľstva, láskavosti a vzájomnej pomoci, kultúrnych, morálnych a sociálne tvorivých hodnôt;
  • Vypracúvanie informačných materiálov, zameraných na zvýšenie úrovne uvedomelosti spoločnosti o zmenách klímy na Zemi, hodnote života každého človeka a podpora rešpektu ľudskej dôstojnosti;
  • Medzinárodná spolupráca so sociálnymi hnutiami, komunitnými, verejnými, štátnymi, medzivládnymi organizáciami, fondami, profesijnými asociáciami, odborovými zväzmi, akademickými kruhmi a masovokomunikačnými prostriedkami krajín sveta.

História založenia

Koordinačné centrum Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ bolo vytvorené z iniciatívy ľudí dobrej vôle, žijúcich v krajinách Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky, Afriky a Austrálie.