MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSKÉ HNUTIE „ALLATRA“

To je spojenie iniciatívnych, čestných a dobroprajných ľudí, ktorí sa usilujú uplatniť svoje najlepšie vlastnosti v prospech spoločnosti.

Naše motto: «Dobro v Akcii!»

K dnešnému dňu sú už vďaka Medzinárodnému spoločenskému hnutiu „ALLATRA“ zjednotené milióny ľudí na celom svete. Počet účastníkov každý deň narastá geometrickým radom, veď dobrých, slušných, tvorivo aktívnych ľudí, snažiacich sa zmeniť svet na lepší, je naozaj veľa.

allatra map
JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNY SOCIÁLNY VÝSKUMNÝ PROJEKT
GLOBÁLNA PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA
základ pre praktickú realizáciu modelu duchovno-tvorivej spoločnosti
NIE NÁSILIU V RODINE A SPOLOČNOSTI
MEDZINÁRODNÝ SOCIÁLNY PROJEKT

NAŠE CIELE A ÚLOHY:

Prioritne sa usilujeme o zjednotenie a družbu všetkých národov na osnove kultúrno-mravných, duchovných hodnôt, stmeľujúcich ľudí na celom svete. Horlivo sa zasadzujeme za realizáciu prirodzených slobôd a práv človeka, formovanie kvalitatívne nových vzťahov medzi národmi na osnove dobra, nezištnej vzájomnej pomoci, tvorivej interakcie ľudí na celom svete, nezávisle od ich miesta prežívania, sociálnej, národnej, politickej a náboženskej príslušnosti.

ŠTRUKTÚRA HNUTIA:

MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSKÉ HNUTIE „ALLATRA“
allatra.org
NAŠI ÚČASTNÍCI SÚ ĽUDIA CTI, DÔSTOJNOSTI A SVEDOMIA
Medzivládne organizácie
Štátne inštitúcie
Medzinárodné organizácie
Akademické kruhy
Spoločenské organizácie, hnutia a fondy
Masmédiá
Komerčné organizácie
Dobrovoľnícke organizácie
Finančno-priemyselné skupiny
Náboženské organizácie
Profesionálne asociácie
Odborové zväzy
PROJEKTY „DOBRO V AKCII“
TELEVÍZNY KANÁL „ALLATRA TV“
Tvorivé skupiny
 • ALLATRA TV Česko/Slovensko
 • ALLATRA TV USA a KANADA
 • ALLATRA TV Španielsko
 • ALLATRA TV Poľsko
 • ALLATRA TV Japonsko
 • ALLATRA TV Nemecko
 • ALLATRA TV Lotyšsko
 • ALLATRA TV Arménsko
 • ALLATRA TV Čína
 • ALLATRA TV Taliansko
 • ALLATRA TV Bielorusko
 • ALLATRA TV Rusko
 • ALLATRA TV Francúzsko
 • ALLATRA TV Moldavsko
 • ALLATRA TV Chorvátsko
 • ALLATRA TV Litva
 • ALLATRA TV Uzbekistan
 • ALLATRA TV UK
Relácie:
 • PRAVDA JE PRE VŠETKÝCH JEDNA. Cyklus relácií s účasťou profesora, akademika Igora Michajloviča Danilova. V týchto epochálnych programoch, meniacich osud ľudí, národov a ľudstva, sa odhaľujú starodávne kľúče-znalosti o JEDNOTE a ZMIERENÍ všetkých ľudí.
 • „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od vopred mŕtveho k večne Živému“. Epochálna relácia o Osobnosti a vedomí, živote a smrti, o najdôležitejšom v živote každého človeka. O tom, ako sa naučiť skutočne Žiť. Odhalenie systému. Znalosti stratené v stáročiach. Nástroje, vďaka ktorým mnohí ľudia dokážu získať skutočnú Slobodu od zotročenia systému, pôsobiaceho skryto skrze vedomie. Jedinečná skúsenosť a prax dotyku s Duchovným Svetom.
 • DOBRÉ SPRÁVY. Program zhromažďuje dobré správy z celého sveta a umožňuje pochopiť, že nezávisle od krajiny pobytu či farby kože sa všetci ľudia usilujú o to isté – o jednotu a tvorenie.
 • ZOČI VOČI VO DVOJICI. Relácia pre tých, ktorí sa chcú spoznať a otvoriť, pridať novú kvalitu svojmu duchovnému, náučnému a kultúrnemu sebarozvoju.
 • BIZNIS S DUŠOU. Program vyjasňuje skúsenosti biznisu, vybudovaného na osnove Cti, Svedomia a Ľudskosti. Účastníci programu rozprávajú o vlastných skúsenostiach s prekonávaním vnútorných i vonkajších kríz ako v biznise, tak aj každodennom živote.
 • DOBRO V AKCII. V TV programe sa nastoľujú otázky dobroty, svedomia, ľudskosti a uvádzajú sa príklady najlepších ľudských skutkov.
 • DOBRÝCH ĽUDÍ JE VEĽA. V živote každého existujú príklady statočných, úprimných a dobrých ľudí, žijúcich podľa Cti a Svedomia.
 • ZNAKY ČASU. Projekt dáva možnosť všetkým hľadajúcim a zvedavým ľuďom poznať viac – čím žili predkovia, čomu venovali pozornosť, prečo boli základom ich života duchovno-mravné hodnoty.
Dobrovoľnícka akadémia „ALLATRA TV“:
 • Fakulta réžie a scenáristiky
 • Fakulta kameramanstva
 • Fakulta hereckého majstrovstva
 • Fakulta zvukovej réžie

Stránka: https://allatra.tv

«JEDINÉ ZRNO»
Fundamentálny sociálny výskumný projekt
 • Analýza súčasných osobitostí duchovného rozvoja, stupeň uvedomelosti v chápaní hlavných elementov hodnotového kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti
 • Odhalenie jediného zrna duchovných znalostí na základe spoločných prapôvodných duchovných zŕn svetových náboženstiev, prúdov a smerov
 • Odhalenie schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý a ambivalentný charakter (obojaký, obsahujúci v sebe protirečenia), zvláštnosti obskurantizmu („zatemnenia“, spiatočníctva, nevraživosti) vedomia, preferenčné algoritmy reakcií na vnesenie ním špecifických zmien, spojených s vieroučnými princípmi v rozličných náboženstvách
 • Zistenie možnosti a variantov v nivelizácii prejavov duchovno-mravnej krízy v podmienkach globalizácie
 • Ukázať, aké sú zvláštnosti ducha jednoty a protirečení vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej civilizácie
 • Nájsť spoločné sociálne a duchovno-mravné faktory konsolidácie svetovej spoločnosti v súčasnej etape

Stránka: https://allatra.org/sk/project/edinoe-zerno

VEDECKO-EXPERIMENTÁLNY PROJEKT „PYRAMÍDA“
Otvára kolosálne možnosti výskumu fenoménov vedomia a Osobnosti (ako Pozorovateľa mimo tela) a tiež produkcie potenciálu, vyvolávajúceho nadprirodzené schopnosti človeka.
 • Zaznamenaná možnosť produkcie potenciálu, vyvolávajúceho nadprirodzené schopnosti .
 • Unikátne pôsobenie prístroja „PYRAMÍDA“ na krv človeka
 • OTVORENÝ EXPERIMENT mimo priestoru a času, v ktorom každý záujemca môže osobne prijať účasť, nezávisle od vzdialenosti a času a nepredpojato precítiť na diaľku ako prácu Operátora, nachádzajúceho sa v prístroji „PYRAMÍDA“, tak aj prácu samotného prístroja.
 • Experiment, v ktorom človek môže vychýliť lúč laseru silou pozornosti. Dôkaz toho, že budúcnosť je možné zmeniť
 • Medzinárodné experimenty s telepatickým prenosom informácií na ľubovoľnú vzdialenosť

Stránka: https://allatra.tv/sk/category/project-piramida

ALLATRA VESTI
Masmédiá nového formátu – informačný portál
Rubriky:
 • Svetová kultúra
 • Dobré správy
 • Dejiny dávnych civilizácií
 • Študujeme vedomie
 • Skúsenosti a praktika práce na sebe
 • Blogy

Stránka: https://allatravesti.com

ALLATRA VEDA

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, prečítaná Organizátorkou Koordinačného centra Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ Kristínou Kovalevskou na uzavretom zasadaní oddelenia strategického plánovania a bezpečnosti MSH „ALLATRA“.

Stránka: https://allatra.org/sk/report/o-problemoch-dosledkoch-globalnej-zmeny-klimy-na-zemi

Správa „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“, pripravená internacionálnou vedecko-výskumnou skupinou ALLATRA SCIENCE Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ v redakcii Anastasie Novych. Správa obsahuje informácie o pôvode a stavbe elementárnych častíc, o prvotných osnovách , z ktorých je zložená matéria, o vzájomnej súvislosti elementárnych častíc a kozmológie vo svetle teórie jednotného poľa, o elektromagnetických a gravitačných väzbách, o alternatívnych zdrojoch energie atď. Ukázaná je závažnosť, kompletnosť a aktuálnosť najnovších znalostí v oblasti fundamentálnej i aplikovanej fyziky. Uvedené sú odpovede na základné, skôr neriešené otázky modernej fyziky a dané sú príslušné vysvetlenia.

Stránka: https://allatra.org/report/primordial-allatra-physics

ALLATRA GEOCENTER
Televízny kanál ALLATRA TV Geocenter pripravuje analytické video programy o zmene klímy:
 • „Mimoriadne správy“
 • „Klimatická kontrola. Klimatické zmeny“
 • „Globálne o klíme“
 • „Klíma očami očitých svedkov“
Informačno-analytický portál ALLATRA GeoCenter.info zahŕňa:
 • Analytické, vedecko-poznávacie články o zmene klímy a cestách zjednotenia ľudí
 • Video prehľady o klimatických zmenách
 • Aktuálne správy o klimatických udalostiach
 • On-line monitoring klímy celej planéty

Stránka: https://geocenter.info

Globálna partnerská dohoda ALLATRA
Verejná iniciatíva spája čestných riadiacich pracovníkov, ktorí budujú spoluprácu vo svojich kolektívoch na bázických osnovách duchovno-tvorivej spoločnosti – 7 osnovách ALLATRA:
 • HODNOTA ŽIVOTA
 • SLOBODA VOĽBY
 • SEBAOVLÁDANIE
 • DUCHOVNO-MRAVNÉ SEBAZDOKONAĽOVANIE
 • JEDNOTA
 • TVORENIE
 • DUCHOVNÉ BOHATSTVO

Stránka: https://allatra-partner.org

MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSKO-KULTÚRNE PODUJATIA:
 • Konferencie
 • Sympóziá
 • Stretnutia
 • Okrúhle stoly
 • Výstavy
 • Prezentácie
Portál sociálnych makiet DOBRO V AKCII
 • Sociálne plagáty dobrej nálady
 • Bigboardy
 • Pohľadnice
 • City lighty
 • Brožúry
 • Letáky
 • Internetové bannery
 • Internetové motivátory

Stránka: http://dobro.allatra.org

ALLATRA Rádio
Relácie:
 • Dobro v tvojom meste
 • Audio kniha „AllatRa“
 • Dobré správy
 • Múdre podobenstvá
 • ALLATRA zjednocuje
 • Zoči voči vo dvojici
 • Dobro v akcii
 • Rádiový klub „Knihy DobroTy“
 • Dobrá hudba

Stránka: http://allatra-radio.com

INTERNETOVÁ PLATFORMA „ALLATRA. DOBRO V AKCII“
Portály:
 • Sociálna sieť „ALLATRA“
 • Portál „Vzájomná podpora“
 • On-line knižnica „ALLATRA“
KULTÚRA A UMENIE
Smery:
 • Medzinárodné štúdium nahrávania zvuku „ALLATRA“
 • Centrum grafického informačného dizajnu „ALLATRA“
 • Medzinárodné štúdium sociálnej reklamy „DobroTy“
 • Medzinárodné mládežnícke divadlo „Lagoda“
 • Centrum tvorby a umenia „ALLATRA“
 • „ALLATRA bookcrossing“
 • „ALLATRA turistika“
ZDRAVOTNÍCTVO
Medzinárodný medicínsky holding, založený na
Globálnej partnerskej dohode ALLATRA:
 • Medicínske vedecko-výskumné inštitúty
 • Spoločnosti vyrábajúce zdravotnícke a laboratórne zariadenia
 • Kliniky, medicínske centrá
 • Medicínske laboratóriá
Medzinárodný farmaceutický holding, založený na
Globálnej partnerskej dohode ALLATRA:
 • Medzinárodné farmaceutické spoločnosti a siete lekární
Medzinárodné medicínske asociácie:
 • Medzinárodná asociácia lekárov „ALLATRA“
 • Medzinárodná asociácia farmaceutov „ALLATRA“
INFORMAČNÉ CENTRUM MEDZINÁRODNÉHO SPOLOČENSKÉHO HNUTIA „ALLATRA“
TLAČOVÉ CENTRUM
 • Oddelenie pre otázky a návrhy Globálnej partnerskej dohody ALLATRA
 • Oddelenie strategického plánovania
 • Oddelenie spolupráce s masmédiami
 • Oddelenie spolupráce s verejnosťou
 • Služba informačného sledovania aktivity Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“
 • Oddelenie fotokorešpondencie
TLAČENÉ MÉDIÁ „ALLATRA“
Vydavateľstvá:
Tlačené vydania:
 • Газета «Добро там, где Ты» (Gomel, Crimea, Great Novgorod, Kazakhstan)
 • Noviny „Seed of knowledge“ (Zrno poznania), (USA), seedofknowledge.us
 • Noviny „Seed of knowledge“ (Zrno poznania), (Írsko)
 • Noviny „Polahoda“ (Praha), polahoda.cz
 • Noviny „Пантелеймон-целитель“ (Pantelejmon-liečiteľ), panteleymon.com
 • Noviny „К.Е.К.С.“ (K.E.K.S.), (Rusko)
 • Noviny „Умное хозяйство“ (Múdre hospodárstvo), (Ukrajina)
 • Noviny „Самоздрав“ (Samozdrav), (Ukrajina)
SOCALNO-INFORMAČNÉ PORTÁLY
Portály: