Par centru

Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA" Koordinācijas Centrs ― centrālā institūcija, kas atbild par vispasaules kustības „ALLATA” atbalstu, saskaņošanu un regulēšanu.

Koordinācijas Centra mērķi:

  • internacionālā rakstura vienotās informācijas vides izveidošana, ar mērķi nodrošināt augstu līmeni dalībnieku konstruktīvai, kolektīvai mijiedarbībai;
  • dažādu valstu pārstāvju iniciatīvu un pūļu apvienošana, kopējai ražīgai sociāli-orientētai darbībai, pasaules mērogā;
  • apstākļu radīšana sociāli, kulturāli un sabiedriski nozīmīgo iniciatīvu efektīvai realizēšanai, programmu un starptautisko projektu realizēšanai, kas ir vērsti uz cilvēku apvienošanu, ar mērķi attīstīt pasaules tautu intelektuālo un garīgo sadarbību.

Darbības virzieni:

  • dalībnieku un kustības pārstāvniecību darbības koordinācija dažādās valstīs, un starptautiskās kustības "ALLATRA" organizatoru, koordinatoru un partneru mijiedarbības noregulēšana;
  • kustības aktīvo dalībnieku, pārstāvju un koordinatoru starptautiskās koordinācijas tikšanos sagatavošana un organizācija, ar mērķi nostiprināt starptautisko sadarbību un meklēt sabiedrības globālo problēmu efektīvās risināšanas ceļus, kā arī, risināt aktuālos sociālus, garīgus un kulturāli-morālus jautājumus;
  • jaunievedumu – kas veicina cilvēka dzīves uzlabošanu, viņa dabisko tiesību un brīvību realizāciju, kā arī starptautiskās saliedētības starp sociāli aktīviem pilsoņiem visā pasaulē, pamatojoties uz draudzību, labestību un savstarpējo palīdzību, kulturāli-morālām un sabiedriski-radošām vērtībām – izstrādāšana, organizēšana un aprobācija;
  • akciju un pasākumu izstrādāšana un organizēšana, kas vērstas uz saliedētības starp pasaules tautām stiprināšanu;
  • ideoloģiskā materiāla izstrādāšana, kas vērsts uz sabiedrības informētības paaugstināšanu par paņēmieniem un iespējām cilvēka morālā, garīgā pamata stiprināšanai, pamudināšanai cienīt cilvēka personību un viņa labās īpašības;
  • starptautiskā sadarbība ar sociālām kustībām, biedriskām, sabiedriskām, valsts, starpvaldību organizācijām, fondiem, profesionālām asociācijām, arodbiedrībām, akadēmiskām aprindām, plašsaziņu līdzekļiem visu pasaules valstu ietvaros.

Izveidošanas vēsture

Starptautiskās kustības „ALLATRA” Koordinācijas Centrs tika izveidots pēc brīvās gribas cilvēku iniciatīvas, kuri dzīvo Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āfrikā un Austrālijā.

Koordinācijas Centra Organizators. Starptautiskās sabiedriskās kustības „ALLATRA” Koordinācijas Centra Organizatora sabiedriskajā amatā, pēc aktīvo dalībnieku sapulces lēmuma, tika iecelta Kristīne Kovalevska ― sociāli vērsto, internacionālo projektu, pasākumu, kas vērsti uz starptautisko savstarpējo sapratni un sadarbību, autore un organizatore NVS valstīs un Eiropā.