Par centru

Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA" Koordinācijas Centrs ― centrālā institūcija, kas atbild par vispasaules kustības „ALLATA” atbalstu, saskaņošanu un regulēšanu.

Koordinācijas Centra mērķi:

  • internacionālā rakstura vienotās informācijas vides izveidošana, ar mērķi nodrošināt augstu līmeni dalībnieku konstruktīvai, kolektīvai mijiedarbībai;
  • dažādu valstu pārstāvju iniciatīvu un pūļu apvienošana, kopējai ražīgai sociāli-orientētai darbībai, pasaules mērogā;
  • apstākļu radīšana efektīvai sociālu, kultūras un sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu, programmu un starptautisko projektu realizācijai, kas virzīti uz klimata tēmas izzināšanu, cilvēku apvienošanu, intelektuālās un garīgās pasaules tautu sadarbības attīstību.

Darbības virzieni:

  • dalībnieku un kustības pārstāvniecību darbības koordinācija dažādās valstīs, un starptautiskās kustības "ALLATRA" organizatoru, koordinatoru un partneru mijiedarbības noregulēšana;
  • aktīvo dalībnieku, pārstāvju, koordinatoru un kustības partneru starptautisko koordinācijas tikšanos sagatavošana un organizēšana ar mērķi nostiprināt starptautisku sadarbību un meklēt efektīvus risinājumus problēmām, kas kas saistītas ar globālajām klimata izmaiņām, kā arī citām sabiedrības problēmām;
  • sociālo projektu iniciācija, kas veicina cilvēka dzīves uzlabošanu, viņa dabisko tiesību un brīvību realizāciju, starptautiskās solidaritātes attīstību starp sociāli aktīviem pilsoņiem visā pasaulē, balstoties uz draudzību, labestību un savstarpēju izpalīdzību, kultūr-tikumiskām un sabiedriski radošām vērtībām;
  • informatīvo materiālu izveide, kas vērsti uz sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanu par klimata izmaiņām uz Zemes, katra cilvēka dzīvības vērtību un savstarpējās cieņas veicināšanu.
  • starptautiskā sadarbība ar sociālām kustībām, biedriskām, sabiedriskām, valsts, starpvaldību organizācijām, fondiem, profesionālām asociācijām, arodbiedrībām, akadēmiskām aprindām, plašsaziņu līdzekļiem visu pasaules valstu ietvaros.

Izveidošanas vēsture

Starptautiskās kustības „ALLATRA” Koordinācijas Centrs tika izveidots pēc brīvās gribas cilvēku iniciatīvas, kuri dzīvo Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āfrikā un Austrālijā.

The Head office of ALLATRA International Public Movement is located in the U.S.A.