За Центъра

Координационен Център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» ― централен орган, отговарящ за поддръжката, съгласуването и регулирането на общонародната дейност на движение «АЛЛАТРА».

Цели на Координациония Център:

  • формиране на единна информационна среда от международен характер за обеспечаване необходимото качество на организация на колективното взаимодействие между участниците;
  • обединение инициативите и усилията на представителите на различни страни за ползотворна съвместна социално ориентирана в световен мащаб дейност;
  • създаване условия за реализация на социални, културни и обществено значими инициативи, програми и международни проекти, насочени към обединяване на хората и развитие на интелектуалното и духовно сътрудничество на народите по света.

Направление на дейностите:

  • координация действията на участниците и представителствата на движението в различните страни по света, стиковане взаимодействията на организаторите, координаторите и партньорите на международното движение «АЛЛАТРА»;
  • подготовка и организация на международни координационни срещи на активните участници, представители, координатори и партньори на движението с цел укрепване международното сътрудничество и намирането на ефективни начини за решаване на глобалните проблеми на обществото, а също така и настоящите социални, духовни и културно нравствени въпроси;
  • разработка, организация и одобрение на нововъведения, подобряващи жизнените функции на човека, реализация на неговите естествени права и свободи, развитие международната солидарност на социално активните граждани във целия свят на основата на дружбата, добротата, взаимопомощата, културно нравствените и обществено съзидателни ценности;
  • подготовка и организация на акции и мероприятия насочени към заздравяване солидарността и мира между народите;
  • подготовка на информационни материали насочени към повишаване нивото на осведоменост на обществото за начините за световно обединение, утвърждаване нравствените и духовни начала на човека, поощряване уважението достойнствата и ценностите на човешката личност;
  • международно сътрудничество със социални движения, общини, обществени, държавни, междуправителствени организации, фондове, професионални асоциации, профсъюзи, академични кръгове и средства за масова информация на държавите по света.

История на създаването

Координационен Център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» е създаден по инциативата и добрата воля на хората живеещи в страните от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия.

Организатор на Координационния център. На обществената длъжност Организатор на Координационния център на международното обществено движение «АЛЛАТРА» по решение от събранието на активните участници на движението бе избрана Кристина Александровна Ковалевская ― автор и организатор в страните ОНД и Европа на социално насочени, интернационални проекти и мероприятия, посветени на международното сътрудничество и разбирателство.