Dohoda o ochrane
osobných údajov

Znenie č. 1/2018 od 25.05.2018

Dohoda o ochrane osobných údajov

Táto Dohoda o ochrane osobných údajov (ďalej len „Dohoda“) reguluje postup pri spracovaní a používaní osobných údajov fyzických osôb, ktoré využívajú služby Stránky www.allatra.tv (ďalej len „Operátor“).

Odovzdávajúc Operátorovi osobné údaje prostredníctvom používania Stránky a registráciou na Stránke, poskytuje Užívateľ svoj súhlas (dobrovoľne a časovo neobmedzene) k používaniu osobných údajov za podmienok, uvedených v tejto Dohode o ochrane osobných údajov. Táto dohoda je vedomá. Užívateľ dáva súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých slobodne, po svojej vôli a vo svojom záujme. Súhlas nie je písomný, keďže Operátor nespracúva špeciálne a biometrické osobné údaje.

Súhlas sa dáva v súlade s:

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (skrátene Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, angl. skratka GDPR).

Ak Užívateľ nesúhlasí s podmienkami tejto Dohody, je povinný ukončiť používanie Stránky.

Bezpodmienečnou akceptáciou tejto Dohody je začiatok používania Stránky Užívateľom.

Operátor môže podľa potreby Dohodu obnovovať. Operátor je pri tom povinný upovedomiť o týchto zmenách Užívateľov cestou rozoslania elektronického listu. Odporúčame Užívateľom periodicky preverovať aktuálnosť tejto Dohody. Pokračovaním požívania Stránky po zmene Dohody potvrdzujete súhlas s vnesenými zmenami.

Termíny

1.1. Stránka – je stránka, umiestnená v internetovej sieti na adrese www.allatra.tv. Všetky výlučné práva na Stránku a jej jednotlivé prvky (vrátane programového zabezpečenia, dizajnu) patria Operátorovi v plnom objeme. Odovzdanie výlučných práv Užívateľovi nie je predmetom tejto Dohody o ochrane osobných údajov.

1.2. Užívateľ – osoba, používajúca Stránku.

1.3. Prihlásený – je Užívateľ Stránky, ktorý dobrovoľne z vlastnej voľby vyplnil prihlasovací formulár na rozosielanie elektronických správ s informáciami o nových publikáciách na Stránke a uviedol svoju osobnú elektronickú schránku (E-mailovú adresu).

1.4. Osobné údaje – sú osobné údaje Užívateľa, ktoré Užívateľ poskytuje o sebe samostatne pri vyplnení formulára na rozosielanie noviniek Stránky alebo v procese používania Stránky.

1.5. Spracovanie osobných údajov – je akýkoľvek úkon (operácia), alebo súbor úkonov s osobnými údajmi, vykonávaných za použitia prostriedkov automatizácie či bez použitia takých prostriedkov, vrátane zberu, zapisovania, systematizácie, zhromažďovania, skladovania, upresnenia (obnovy, zmeny), výňatkov, využitia, odovzdania (poskytnutia), odosobnenia, blokovania, odstránenia a likvidácie osobných údajov.

1.6. Ochrana osobných údajov – povinná požiadavka pre Operátora dodržať neprípustnosť rozširovania osobných údajov bez súhlasu subjektu či existencie iného zákonného dôvodu.

2. Zoznam informácií o Užívateľoch

2.1. Operátor spracúva nasledujúce osobné údaje:

  • E-mailová adresa
  • Phone number

2.2 Na Stránke nie je registrácia Užívateľov. Spracovanie vyššie uvedených osobných údajov sa uskutočňuje Operátorom výlučne s cieľom uzavretia a splnenia dohôd diaľkového informovania o nových publikáciách a tiež o priebehu vedeckých experimentov, umiestnených na Stránke. Osobné údaje Operátor nerozširuje a neodovzdáva tretím osobám.

2.3. Pre získanie internetovej rozosielky o nových publikáciách i získanie reklamno-informačných materiálov (posielajú sa Užívateľom kvôli tomu, aby sa mohli zorientovať v nových publikáciách na Stránke) je potrebné uviesť iba elektronickú e-mailovú adresu. Užívateľ môže kedykoľvek odmietnuť rozosielanie odoslaním žiadosti o odmietnutie rozosielania Operátorovi na adresu: [email protected] alebo kliknutím na príslušné tlačidlo „odhlásiť sa od rozosielania“ v tele listu rozosielky.

3. Spôsob spracovania osobných údajov

3.1. Operátor je povinný používať Osobné údaje v súlade s GDPR (General Data Protection Regulation, alebo Všeobecným nariadením o ochrane údajov), s Federálnym zákonom „O osobných údajoch“ č. 152-FZ z 27. júla 2006 a touto Dohodou o ochrane osobných údajov.

3.2. Vo vzťahu k osobným údajom Užívateľa sa zachováva ich ochrana okrem prípadov, kedy sú poskytnuté údaje verejne dostupné.

3.3. Operátor má právo uchovávať osobné údaje na serveroch v ktorejkoľvek krajine sveta, zvolenej podľa jeho uváženia.

3.4. Operátor má právo odovzdávať osobné údaje Užívateľa bez súhlasu Užívateľa nasledovným osobám:

3.4.1. štátnym orgánom, vrátane orgánov vyšetrovania a orgánov miestnej samosprávy na ich zdôvodnenú žiadosť;

3.4.2. v iných prípadoch, priamo stanovených platnou medzinárodnou legislatívou.

3.5. Operátor má právo odovzdávať osobné údaje tretím osobám, neuvedeným v bode 3.4. tejto Dohody o ochrane osobných údajov, v nasledovných prípadoch:

3.5.1. ak Užívateľ vyjadril svoj súhlas na takéto konanie;

3.5.2. ak je odovzdanie nutné v rámci používania Stránky Užívateľom či poskytnutia služieb Užívateľovi.

3.6. Operátor vykonáva automatické spracovanie osobných údajov.

4. Práva a povinnosti Užívateľa

4.1. Užívateľ garantuje, že všetky osobné údaje sú aktuálne a nevzťahujú sa k tretím osobám.

4.2. Užívateľ má právo upravovať svoje osobné údaje na Stránke cestou odoslania príslušnej žiadosti na e-mail [email protected].

4.3. Užívateľ má právo poslať žiadosť na e-mail [email protected] s prosbou odstrániť jeho osobné údaje na Stránke Operátorom.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Operátor realizuje príslušnú ochranu osobných údajov v súlade s medzinárodnou legislatívou a prijíma nevyhnutné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov.

5.2. Pre zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov pri ich spracovaní Operátor prijíma opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným a náhodným prístupom ku nim, pred ich zničením, zmenením, blokovaním, kopírovaním, poskytovaním, šírením a tiež pred neoprávnenými činnosťami vo vzťahu k osobným údajom.

5.3. S cieľom zabezpečenia informačnej bezpečnosti sú Operátorom prijímané nasledujúce opatrenia na ochranu osobných údajov:

  • povinné používanie firewallov a antivírusových systémov;
  • rezervné kopírovanie údajov;
  • používanie štandardných sektorových bezpečnostných opatrení.

Osobné informácie sú uchovávané na serveri Operátora a môžu byť použité na budúce informovanie Užívateľov o nových publikáciách na Stránke a tiež o nových vedeckých výskumoch, oznámených na Stránke.

6. Cookies

6.1. Operátor používa súbory „cookies“. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, umiestnené na pevných diskoch Užívateľov počas používania rozličných stránok, ktoré sú určené na podporu nastavenia užívateľského rozhrania v súlade s preferenciami Užívateľov.

6.2. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijímanie súborov „cookies“ a odstrániť ich z pevného disku zariadenia.

7. Iné ustanovenia

7.1. Všetky možné spory, vyplývajúce z tejto Dohody či spojené s ňou, podliehajú riešeniu v súlade s platnou medzinárodným právom.

Pred obrátením sa na súd je Užívateľ povinný dodržať zvyčajný predsúdobný postup a poslať Operátorovi príslušný nárok v písomnej podobe. Lehota odpovede na nárok činí 30 (tridsať) pracovných dní.

7.2. Nič v Dohode nemôže byť chápané ako zavedenie medzi Užívateľom a Operátorom Stránky sprostredkovateľských a spoločenských vzťahov, vzťahov spoločnej činnosti, zmluvnopracovných vzťahov alebo akýchkoľvek iných vzťahov, ktoré nie sú priamo stanovené v Dohode.

7.3. Ak budú z nejakých príčin jedno alebo niekoľko ustanovení Dohody uznané za neplatné alebo nemajúce právnu silu, nemá to vplyv na platnosť či aplikovateľnosť ostatných ustanovení Dohody.

7.4. Operátor má právo vnášať zmeny do Dohody o ochrane osobných údajov (úplne či čiastočne). Pri vnesení zmien do Dohody o ochrane osobných údajov Operátor informuje svojich odberateľov (subskribentov) o zmenách a obnovuje informácie na webstránke, vrátane dátumu týchto zmien. Všetky zmeny nadobúdajú platnosť nasledujúci deň po ich umiestnení na Stránke.

8. Osobitné ustanovenia

8.1. Operátor používa vnútorné i externé nástroje analýzy návštevnosti Stránky a tiež efektívnosti rozosielky elektronických oznamov Subskribentom. Tieto nástroje sú štandardné a potrebné pre zabezpečenie jeho produktívnej prevádzky. Informácie, ktoré zhromažďujú a používajú, môžu obsahovať IP adresu, geografickú polohu a súbory „cookies“.

9. Kontaktné informácie Operátora

9.1. allatra.org

9.3. E-mail: [email protected]