ЕДИННО ЗЪРНО

«ЕДИННО ЗЪРНО»
ФУНДАМЕНТАЛЕН СОЦИАЛЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Основната задача е да се анализират съвременните особености на духовното развитие, степента на осъзнаване в разбирането на главните елементи в контекста на религиозния светоглед в световната общност. Да се разкрие единното зърно на духовните знания на базата на общи изконни духовни зърна на световните религии, течения и направления; както и схемите на работа на съзнанието, неговата мозаечна и амбивалентна природа (двойствена, съдържаща противоречия), особености на обскурантизъм („потъмняване”, мракобесие, враждебност) на съзнанието, предпочитани алгоритми за реакция, привнасяне на специфични промени, свързани с доктриналните принципи в различните религии; възможности и варианти за изравняване на проявите на духовно-нравствената криза в условията на глобализацията. Да се покажат особеностите на духа на единството и противоречията на съзнанието в духовното наследство на човешката цивилизация. Да се намерят общите социални и духовно-нравствени фактори на консолидация на световната общност на настоящия етап.

Области на изследване:

1. Какво е единното зърно на духовните знания на всичките религии, което има пряко отношение към духовното развитие на човека, а не към формалната ритуалност?

1.1. Какви общи духовни зърна притежават всички религии?

2. Как да отделим истинските зърна на знанието от плявата, донесена от деструктивното съзнание?

2.1. Как съзнанието изкривява духовните знания в ползата на неговите материални желания, жажда за магия, изгода и властолюбие.

2.2. Какви промени е направило извратеното от егоизъм съзнание в източниците на духовните знания в различните религии ?

2.3. Как се случва това разделяне и раздробяване от деструктивното съзнание на цялото духовно зърно на знанието? Примери и доказателства.

3. Духовната зрялост и начини на единство, консолидация на хората на базата на общите зърна на духовното наследство на човешката цивилизация.

Основните принципи на изследване от доброволците на МОД «АЛЛАТРА» са обективност, безпристрастност, независимост от влиянието на политическите и религиозните фактори.

Официалната поща на проекта «ЕДИННО ЗЪРНО»: [email protected]

На официалния сайт на проекта „ЕДИННО ЗЪРНО” има библиотека на фундаментални научни изследвания и специализирана литература: социология и религия, свещени писания на световните религии, енциклопедии, справочници, речници, лингвистични произведения, научни статии, лекции, монографии. Литературата и областите на изследването постоянно се разширяват от участниците в проекта от различни страни на света по време на процеса на познанието и задълбоченото проучване на въпроса.

Официален сайт на международен социален изследователски проект «ЕДИННО ЗЪРНО»:

edinoezerno.allatra.org