MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT
"NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI"

KULATÝ STŮL

Mezinárodní kulatý stůl v rámci sociálního projektu „NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI“ na platformě ALLATRA

19. října 2019 od 15:00 (SELČ)

s možností online připojení nebo osobní účasti v některém z konferenčních sálů v různých zemích.

PODROBNĚJI

O PROJEKTU

Jedinečný projekt nemající ve světě obdoby, iniciovaný a realizovaný lidmi z různých zemí světa, zaměřený na:

 • rozsáhlé vyjasnění mínění veřejnosti o problémech násilí v rodině i ve společnosti v mezinárodním rozsahu;
 • kolektivní hledání společných cest řešení daných problémů;
 • informační podporu, sdílení mezinárodních pozitivních zkušeností a příkladů řešení situací, ve kterých se ocitají lidé z různých zemí světa.

Globální význam a důležitost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod od spotřebitelské společnosti k formátu nové, tvořivé společnosti, jejímž základem jsou univerzální lidské duchovně-morální hodnoty.

Jedním z ukazatelů tvořivé společnosti je psychologicky zdravé mikroklima v různých sociálních kolektivech, atmosféra přátelství, vzájemného porozumění, úcta k sobě navzájem a pochopení, že celé lidstvo je jedna rodina.

VE SVĚTĚ NEJSOU CIZÍ LIDÉ – VE SVĚTĚ JSOU SI VŠICHNI BLÍZCÍ!

Násilí je nepřijatelné pro společnost, která usiluje o civilizovaný způsob života založený na univerzálních duchovně-morálních hodnotách. Mezinárodní společenství odsuzuje násilí, a právě to se odráží v mnoha zprávách, usneseních, prohlášeních a dohodách (Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Americká úmluva o lidských právech, Africká charta o lidských právech a lidská práva a další), v dokumentech, které byly přijaty zejména mezinárodními organizacemi (Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy, Evropská unie a další) a je to také vyjádřeno v právních předpisech zákonodárství různých zemí světa.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 • přispívat ke snížení násilí v rodině a ve společnosti, jako hrubého porušení lidských práv, skrze objasňování mínění mezinárodního společenství, zvýšení celkové úrovně informovanosti lidí o těchto otázkách (s cílem seznámit je s tímto problémem, jeho základními příčinami, ze kterých vyplývají takové situace, i s možnostmi jejich řešení);
 • zformovat nové, pozitivní informační prostředí mezinárodního charakteru, aby byla zajištěna vysoká úroveň kolektivní interakce všech lidí dobré vůle, kteří přispívají ke společnému řešení těchto problémů ve světové společnosti;
 • sjednotit iniciativu a úsilí zástupců různých zemí do plodné, společné, sociálně orientované činnosti v celosvětovém měřítku, a tak přispívat k prevenci násilí v rodině a společnosti;
 • vytvořit podmínky pro efektivní realizaci společenských, kulturních a sociálně významných iniciativ, programů a mezinárodních projektů, zaměřených na sjednocení a spřátelení lidí, rozvoj duchovní a intelektuální spolupráce všech národů.

ÚKOLY PROJEKTU:

 • změna vztahů v rodině a ve společnosti prostřednictvím vytvoření nového, pozitivního informačního prostoru, informačně-komunikačních a sociálních aktivit, informační podpory;
 • prostřednictvím informační podpory formovat psychologicky zdravé mikroklima a atmosféru vzájemného porozumění počínaje rodinou, až ke světovému společenství.

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

 • pořádání mezinárodních setkání, konferencí, kulatých stolů a jiných společensky významných událostí;
 • informační podpora: online konference, filmy, videorecenze mínění mezinárodní veřejnosti, příběhy o pozitivních životních situacích;
 • vytváření sociálních videí;
 • příprava informačních materiálů;
 • sociální průzkumy představitelů různých zemí světa.

CYKLUS POŘADŮ NA KANÁLE ALLATRA TV - NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI