MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT
"NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI"

O PROJEKTU

Jedinečný projekt, který nemá ve světě obdoby, iniciovaný a realizovaný lidmi z různých zemí světa, zaměřený na:

 • rozsáhlé objasnění mínění mezinárodní veřejnosti o problémech násilí v rodině i ve společnosti;
 • kolektivní hledání společných cest a jejich řešení;
 • informační podporu a informování o mezinárodních pozitivních zkušenostech lidí a příklady řešení situací, které vznikají u lidí z různých zemí světa.

Globální význam a důležitost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod od spotřebitelské společnosti k formátu nové tvůrčí společnosti, jejímž základem jsou univerzální lidské duchovně-morální hodnoty.

Jedním z ukazatelů tvůrčí společnosti je psychologicky zdravé mikroklima v různých sociálních kolektivech, atmosféra přátelství, vzájemného porozumění a úcta k sobě navzájem, pochopení, že celé lidstvo je jedna rodina.

VE SVĚTĚ NENÍ CIZÍCH LIDÍ – VE SVĚTĚ JSOU SI VŠICHNI BLÍZCÍ!

Násilí je nepřijatelné pro společnost, která usiluje o civilizovaný způsob života založený na univerzálních duchovně morálních hodnotách. Mezinárodní společenství odsuzuje násilí, a právě to se odráží v mnoha zprávách, usneseních, prohlášeních a dohodách. (Všeobecná deklarace lidských práv, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Americká úmluva o lidských právech, Africká charta o lidských právech a lidská práva a další), v dokumentech, které byly přijaty zejména mezinárodními organizacemi (Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy, Evropská unie a další) a je to také vyjádřeno v právních předpisech v zákonodárství různých zemí světa.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

 • přispívat ke snížení násilí v rodině a ve společnosti, jako k hrubému porušení lidských práv, objasňováním mínění mezinárodního společenství, zvýšení celkové úrovně informovanosti lidí o těchto otázkách, s cílem seznámit je s tímto problémem, jeho základními příčinami, ze kterých vyplývají takové situace, i s možnostmi jejich řešení;
 • formování nového pozitivního informačního prostředí mezinárodního charakteru, aby byla zajištěna vysoká úroveň kolektivní interakce všech lidí dobré vůle, kteří přispívají ke společnému řešení těchto problémů ve světové společnosti;
 • sjednotit iniciativy a úsilí zástupců různých zemí pro plodnou společnou sociálně orientovanou činnost v celosvětovém měřítku, a tak přispívat k prevenci násilí v rodině a ve společnosti;
 • vytvoření podmínek pro efektivní realizaci společenských, kulturních a sociálně významných iniciativ, programů a mezinárodních projektů zaměřených na sjednocení a přátelství lidí, rozvoj duchovní a intelektuální spolupráce všech národů.

ÚKOLY PROJEKTU:

 • změna vztahů v rodině a ve společnosti prostřednictvím vytvoření nového pozitivního informačního prostoru, informačně-komunikačních a sociálních aktivit, informační podpory;
 • prostřednictvím informační podpory formovat zdravé psychologické mikroklima a atmosféru vzájemného porozumění počínaje rodinou, až ke světovému společenství.

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

 • pořádání mezinárodních setkání, konferencí, kulatých stolů a jiných společensky významných událostí;
 • informační podpora: on-line konference, filmy, video recenze mínění mezinárodní společnosti, příběhy o pozitivních životních situacích;
 • vytváření sociálních videí;
 • příprava informačních materiálů;
 • sociální průzkumy představitelů různých zemí světa.

Cyklus pořadů na kanálu ALLATRA TV - TA, JEŽ POVSTALA Z OTROCTVÍ