5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В УЧАСНИКИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ПРЕДСТАВНИЦТВА) ТА НАДАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА

5.1. Учасником (асоційованим (волонтерським) учасником, асоційованим (волонтерським) членом, учасником або дійсним членом) Представництва Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, організації та підприємства всіх форм власності, а також фізичні особи, які досягли 18-ти років та вступили до Спілки у встановленому Статутом Спілки порядку, готові брати практичну участь у реалізації проектів та програм, діяльності Спілки та зобов'язуються виконувати Статут Спілки, рішення керівного органу Спілки ― Загальних Зборів дійсних членів Спілки, вищого виконавчого органу Спілки ― Координаційного центру Спілки, головного виконавчого органу Представництва ― Загальних Зборів учасників Представництва, виконавчого органу Представництва ― Ради Представництва.

5.2. У Спілці встановлені наступні статуси учасників Представництва (будь-якого рівня):

― асоційований (волонтерський) учасник;

― асоційований (волонтерський) член (з правом дорадчого голосу на Загальних Зборах Представництва);

― учасник (з правом вирішального голосу на Загальних Зборах Представництва);

― дійсний член (з правом вирішального голосу на Загальних Зборах Представництва та Загальних Зборах Спілки).

5.3. Асоційований (волонтерський) учасник ― це учасник, який поділяє погляди, позиції, завдання, цілі, основи Спілки та підтримує діяльність Представництва, який має можливість долучитися до офіційної сторінки та/або групи Спілки у будь-якій соціальній мережі, бути залученим до участі, реалізації та популяризації будь-яких проектів, програм, напрямків, у тому числі на соціально-інформаційних Інтернет-платформах, порталах і сайтах Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», брати активну участь, всебічно сприяти і допомагати у виконанні поставлених завдань Спілки, проведенні заходів Представництва та поширенні інформації, що спрямована на пропаганду Спілки, всебічно сприяти зміцненню її авторитету. Асоційований (волонтерський) учасник не підлягає офіційній реєстрації у Спілці.


5.3.1. Асоційований (волонтерський) учасник може отримати статус асоційованого (волонтерського) члена шляхом подання відповідної заяви на ім'я Організатора Представництва в електронному або письмовому вигляді.

5.4. Асоційований (волонтерський) член ― це кандидат в учасники Представництва, який має можливість брати участь в обговоренні пропозицій з питань діяльності Представництва; бути присутнім на Загальних Зборах Представництва з правом дорадчого голосу; брати активну участь у виконанні рішень Спілки, проведенні заходів Представництва, спрямованих на пропаганду Спілки, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету. У разі необхідності йому може видаватися одноразовий документ, у вигляді нагрудного знака (бейджа) встановленого зразка під час участі в заходах Представництва, що свідчить про його причетність до Представництва.

5.4.1. Для набуття статусу асоційованого (волонтерського) члена необхідно подати заяву в електронному або письмовому вигляді на ім'я Організатора Представництва про прийняття в асоційовані (волонтерські) члени Представництва Спілки. Реєстрація такої заяви Організатором Представництва є підставою для набуття такою особою статусу асоційованого (волонтерського) члену Представництва. Асоційований (волонтерський) член може добровільно вийти з Представництва Спілки на підставі власної письмової заяви.

5.5. Учасник Представництва ― це кандидат у дійсні члени Спілки, який може брати участь у Загальних Зборах Представництва з правом вирішального голосу; обирати і бути обраним до Ради Представництва, вносити пропозиції, брати активну участь у виконанні рішень Ради Представництва, Координаційного центру Спілки, а також у всіх заходах, що проводяться Представництвом та Спілкою, спрямованих на пропаганду та досягнення цілей і завдань, визначених Статутом Спілки.

5.5.1. Пропозиція про розгляд кандидатури гідної надання їй статусу учасника Представництва подається Організатором Представництва у Раду Представництва на підставі власної письмової заяви кандидата. Рішення про отримання статусу учасника Представництва приймає Рада Представництва. В окремих випадках рішення про отримання кандидатом статусу учасника Представництва приймає Координаційний центр Спілки самостійно. Строк для ухвалення рішення не може перевищувати 10 календарних днів з моменту подання уповноваженим представником юридичної особи або фізичною особою відповідної письмової заяви на ім'я Організатора Представництва (в окремих випадках на ім'я Організатора Координаційного центру Спілки). Така заява юридичної або фізичної особи розглядається Радою Представництва, яка приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у цьому Положенні, — у розділі «Умови та порядок прийому в учасники відокремленого підрозділу (Представництва) та надання статусу учасника». Учасник Представництва отримує посвідчення встановленого зразка.

У разі подання кандидатом в учасники Представництва відповідної письмової заяви про бажання стати учасником Представництва Спілки та у разі відмови Радою Представництва у прийнятті його до учасників Представництва Спілки відповідне рішення має бути аргументованим, обґрунтованим, містити конкретні підстави такої відмови, а також може бути оскаржене заявником у Координаційному центрі Спілки.

Форма заяви встановлюється Координаційним центром Спілки. Зразок заяви про вступ до Представництва розміщена на офіційному сайті Спілки www.allatra.org — у розділі «Зразки документів».

5.6. За особливі заслуги перед Спілкою і суттєвий внесок у її розвиток, активну діяльність у досягненні статутних цілей і вирішення поставлених перед Спілкою завдань учасники Представництва можуть отримати статус дійсного члена Спілки.

Дійсний член Спілки може брати участь в управлінні справами Спілки шляхом обговорення, внесення пропозицій та голосування про прийняття рішень з усіх питань її діяльності на Загальних Зборах Спілки з правом вирішального голосу; може брати участь у Загальних Зборах Представництва з правом вирішального голосу; обирати і бути обраним до складу виконавчих органів Представництва та Спілки, вносити пропозиції, брати активну участь у виконанні рішень Ради Представництва, Координаційного центру Спілки, брати участь в усіх заходах, що проводяться Представництвом та Спілкою, спрямованих на пропаганду і досягнення цілей, завдань, визначених Статутом Спілки.

5.6.1. Пропозиція про розгляд кандидатури, гідної надання їй статусу дійсного члена Спілки, подається Радою Представництва у Координаційний центр Спілки на підставі написаної власноруч заяви кандидата. Рішення про прийом у дійсні члени Спілки приймає Координаційний центр Спілки. В окремих випадках за особливі заслуги кандидата перед Спілкою і суттєвий внесок у її розвиток Координаційний центр Спілки може самостійно, без пропозиції Ради Представництва, приймати рішення про прийом кандидата у дійсні члени Спілки. Строк для ухвалення рішення не може перевищувати 30 календарних днів з моменту подання уповноваженим представником юридичної особи або фізичною особою відповідної письмової заяви на ім'я Організатора Координаційного центру Спілки. Дійсний член Спілки отримує посвідчення встановленого зразка.

5.7. У разі, якщо організація (юридична особа) отримала статус учасника Представництва або статус дійсного члена Спілки, на Загальні Збори Представництва делегується її уповноважений представник. Якщо такий представник, як фізична особа, не має статусу учасника Представництва або дійсного члена Спілки, він має право тільки одного голосу на Загальних Зборах Представництва. Якщо уповноважений представник (фізична особа) має статус учасника Представництва або дійсного члена Спілки, то на Загальних Зборах Представництва він має право двох голосів: один ― власний (як фізична особа, яка є учасником Представництва або дійсним членом Спілки), а другий ― організації (як юридичної особи, яка є учасником Представництва або дійсним членом Спілки).

5.7.1. У разі, якщо організація (юридична особа) отримала статус дійсного члена Спілки, то вона делегує на Загальні Збори Спілки свого уповноваженого представника. Якщо такий представник сам (як фізична особа) не має статусу дійсного члена Спілки, то він має право тільки одного голосу на голосуванні на Загальних Зборах Спілки. Якщо уповноважений представник (як фізична особа) має статус дійсного члена Спілки, то він на голосуванні на Загальних Зборах Представництва має право двох голосів: один ― за себе (фізичну особу, яка є дійсним членом Спілки), а другий ― за організацію (юридичну особу, яка є дійсним членом Спілки).

5.8. Усі учасники Представництва Спілки (Організатор, Координатори, асоційовані (волонтерські) учасники, асоційовані (волонтерські) члени, учасники та дійсні члени) діють на громадських засадах. Участь у Представництві є добровільною та індивідуальною.

5.9. У Представництві Спілки членські внески не стягуються. СУВОРО ЗАБОРОНЕНЕ стягнення будь-яких внесків або платежів за вступ у відокремлені підрозділи ― Представництва, надання статусу учасника, участь у Представництві.

5.10. За дії, несумісні з перебуванням у Представництві та Спілці (грубі порушення вимог Статуту, Положень Спілки, систематичне невиконання рішень керівного та виконавчих органів Спілки, негідну поведінку, що компрометує статус учасника Спілки, сприяє підриву авторитету Спілки тощо) до учасників Представництва застосовуються наступні заходи: попередження або виключення з Представництва Спілки. Рішення про стягнення приймається Радою Представництва більшістю голосів присутніх, з інформуванням про це учасника, до якого застосовується стягнення. Виключений з учасників Представництва має право на оскарження даного рішення у Координаційному центрі Спілки. Координаційний центр Спілки може підтвердити рішення Ради Представництва або змінити його, залишивши за учасником його статус. Рішення Координаційного центру Спілки стосовно цього питання є остаточним.

5.11. Добровільний вихід зі складу учасників і членів Спілки здійснюється шляхом письмового повідомлення про припинення членства на ім'я Організатора Представництва, або якщо учасник є дійсним членом, — його письмової заяви на ім'я Організатора Координаційного центру Спілки.Зміст