GLOBÁLNA PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA

Stojíme mimo politiku a náboženstvo.

Globálna partnerská dohoda ALLATRA ― je základom pre praktickú realizáciu modelu duchovno tvorivej spoločnosti, prostredníctvom vytvorenia činností v pracovnej sfére spoločnosti, kvalitatívne novej podoby medziľudských vzťahov, založených na všeľudských duchovných a morálnych 7 osnovách ALLATRA.

Zavedenie tohto modelu spoločnosti sa realizuje za pomoci Partnerov Globálnej partnerskej dohody ALLATRA - sociálne aktívnych a slušných riaditeľov popredných firiem, podnikov a ďalších svetových organizácií vo všetkých pracovných sférach, ktorí na seba dobrovoľne zobrali ušľachtilú zodpovednosť za vykonávanie a realizáciu všeobecne uznávaných 7 osnov ALLATRA.

Partneri Globálnej partnerskej dohody ALLATRA ― sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú riaditeľmi či vedúcimi komerčných alebo nekomerčných organizácií. Sú to iniciátori zmien, silné Osobnosti, na ktorých záleží nielen finančný blahobyt podriadených ľudí, ale aj ich duchovné a morálne zdokonaľovanie. Globálna partnerská dohoda ALLATRA leží mimo politiku a náboženstvo. Sme radi, že do našich radov vstúpili tí najlepší riaditelia, ktorí zobrali na seba zodpovednosť za osud spoločnosti a sú ochotní byť príkladom čestnosti, poctivosti, sociálnej zodpovednosti a morálnych cností. Velitelia, riaditelia a vedúci pracovníci stojaci v popredí realizácií celonárodnej iniciatívy, smerujúcej k vytvoreniu vysokej úrovne medziľudských vzťahov v modernej spoločnosti, sú pripravení uviesť do súladu svoju činnosť a stratégiu s všeľudskými duchovnými hodnotami ― 7 osnovami ALLATRA.

Vykonávanie svojej vnútornej duchovnej povinnosti voči sebe samému bez akýchkoľvek sebeckých motívov, bez poškvrnenia chamtivosťou a pozemskými túžbami poskytuje vnútornú oporu, pokoj, spokojnosť a znásobuje výsledky.

Globálna partnerská dohoda ALLATRA je v našej histórii unikátna celonárodná spoločenská iniciatíva zameraná na prekonanie duchovnej a morálnej krízy, ktorá je koreňom všetkých globálnych ekonomických, politických, náboženských a sociálnych problémov moderného ľudstva. Čas ukázal, že spoločnosť a jej hodnotový model, ktorý je zameraný na konzum a ničenie, sa vo svojom dôsledku blíži k sebe likvidácii. Výskumné a vedecké práce v oblasti sociológie, ekonómie a ďalších odborov ukazujú, že výstup z globálnej krízy a prežitie civilizácie je možné iba vtedy, pokiaľ spoločnosť prijme úplne nový smer vývoja na základe večných, všeľudských právd, ktoré povedú k posilneniu takých ľudských hodnôt, akými sú Ľudskosť, Spravodlivosť, Solidarita a Poctivosť.

Globálna partnerská dohoda ALLATRA, ktorá je založená na 7 osnovách ALLATRA, je zameraná na podporu rozvoja a upevňovania nového modelu duchovnej a tvorivej ľudskej spoločnosti, založenej na morálnych a duchovných hodnotách. Je schopná v súčasnej civilizácii zabrániť nežiaducim udalostiam, upevniť duchovný a mravný vývoj ľudstva a využiť svoj duchovný potenciál.

Keď smerovanie k svojmu vnútornému duchovnému dedičstvu postavíme na prvé miesto nad svoje sebecké túžby, svetské putá a strach, tak potom získame vyrovnanosť svojho bytia a ideálny vzťah k životu.

K dnešnému dňu, stotisíce vedomých, spoločensky aktívnych zástupcov z rôznych profesijných i pracovných oblastí vo viac než 200 krajinách sveta, podporili celosvetovú mierovú iniciatívu Globálnej partnerskej dohody ALLATRA a 7 osnov ALLATRA..

Hlavnými cieľmi Globálnej partnerskej dohody ALLATRA sú:

- aktívne uvádzať do života spoločnosti 7 osnov ALLATRA a s ich pomocou upevňovať v myslení a činnosti ľudí duchovné a morálne priority;

- vytvárať podmienky pre spojenie národov sveta na duchovnom základe, priateľstve, solidarite a vzájomnej pomoci;

- organizovať efektívnu a účinnú spoluprácu medzi spoločensky aktívnymi a čestnými riaditeľmi a vedúcimi kolektívov vo všetkých pracovných oblastiach po celom svete na základe 7 osnov ALLATRA v prospech blaha rozvoja a upevňovania duchovného a tvorivého vektoru života a fungovania spoločnosti.

Pokiaľ je aktívny človek ponorený do tohto zrýchleného sveta, ale vo svojom vnútri žije duchovným dedičstvom, ani v svetských vymoženostiach jeho múdrosť nepozná hraníc a všetka jeho činnosť bude úzko spojená s pôvodným zmyslom jeho života.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Globálna partnerská dohoda ALLATRA ― je:

- základ pre činnosti a vzájomné vzťahy ľudí po celom svete, postavený na 7 osnovách ALLATRA, podstatou ktorých sú všeľudské univerzálne duchovné hodnoty;

- dobrovoľná účasť v najväčšej svetovej medzinárodnej iniciatíve zameranej na zriadenie nového modelu rozvoja duchovnej a tvorivej spoločnosti;

- prejav spoločensky aktívnej občianskej pozície s cieľom vytvoriť nie v slovách, ale v konkrétnych činoch základ pre rozvoj spoločnosti založenej na všeľudských duchovných a mravných hodnotách;

- dohoda vychádzajúca z vlastnej iniciatívy a nevyžadujúca právne formality. Ako Partner Globálnej partnerskej dohody ALLATRA preberá zodpovednosť za zlepšenie osobných ľudských vlastností a za vytváranie podmienok na prejavenie a rozvoj duchovných a morálnych kvalít pracovného kolektívu;

- dohoda slušných a poctivých ľudí, ktorí chcú byť príkladom morálnych a spoločenských hodnôt pre spoločnosť a svoje aktivity a stratégiu riadiť všeľudskými hodnotami ― 7 osnovami ALLATRA.

Globálna partnerská dohoda ALLATRA nie je právny dokument, ale je to významné svedectvo, ktoré charakterizuje Osobnosť Partnera tejto dohody. Účasť v tejto globálnej celonárodnej iniciatíve ukazuje skutočný zámer dobrého a poctivého človeka, ktorý čestné slovo a Česť oceňuje viac, než akýkoľvek formálny papier a vo svojom živote sa riadi všeľudskými duchovnými a morálnymi hodnotami ― 7 osnovami ALLATRA.

Vstupom do globálnej partnerskej dohody ALLATRA riaditelia a vedúci organizácií oficiálne vyjadrujú svoju podporu celonárodnej globálnej iniciatíve a tým pomáhajú v tvorbe a formovaniu mierovej a tvorivej spoločnosti. Títo obdivuhodní ľudia slovami a činmi potvrdzujú, že sa riadia vo svojich obchodných aktivitách súborom mravných a etických zásad Osobnosti, vyššími ľudskými hodnotami ― 7 osnov ALLATRA, ktoré majú zásadný význam pre medziľudské vzťahy v profesijných oblastiach ako sú sociálne, ekonomické, vedecké a iné činnosti.

Hlavná idea globálnej partnerskej dohody ALLATRA - presvedčenie, že iba spoločným úsilím a spoluprácou ľudí na základe všeľudských duchovných hodnôt je možné vytvoriť a realizovať kvalitatívne nový model spoločnosti. Spoločnosti, v ktorej sú prioritou duchovné a morálne hodnoty. Spoločnosti, v ktorej v akejkoľvek pracovnej sfére, vrátane podnikania je primárne - upevňovanie a ochrana duchovných hodnôt a sekundárne– zisková zložka.

Všetko pozemské je dočasné a premenlivé v prachu okamžiku ľudskej existencie. Túžba získať osobný prospech nesie bremeno nekonečných problémov, ktoré rýchlo uberajú sily. Túžba získať dočasnú pozemskú moc vytvára sny radosti a smútku, ktoré nás usmrcujú ešte počas života. Úprimná túžba prekonať svoju pozemskú podstatu a skutočná duchovná práca na sebe povznáša nad egocentrizmus a otvára veľkú pokladnicu duchovného dedičstva. A potom bez ohľadu na to, aký bude pozemský koniec - vo svojom Živote si už teraz Víťaz!

Spojením úsilia, ktoré je založené na duchovných a mravných hodnotách je ľudstvo schopné riešiť akékoľvek i mimoriadne zložité problémy spoločnosti spoločne, prostredníctvom tvorivých síl, prekonať finančné i hospodárske krízy, výzvy času a prírody, ktoré sám človek nemôže zvládnuť. Preto je dnes obzvlášť dôležité, aby sme sa vzájomne podporovali, hľadali najefektívnejšie úrovne spolupráce a využili vzájomne sa doplňujúcich možností. Stratégia duchovného rozvoja spoločnosti bude mať bez pochýb pozitívny dopad na život každého človeka a dá pevný základ pre budúce generácie.

S podrobnejšími informáciami sa možno zoznámiť na stránke Globálnej partnerskej dohody ALLATRA, allatra-partner.org/sk  

1. Čo je Globálna partnerská dohoda ALLATRA?  

2. 7 osnov ALLATRA 

3. Realizácia 7 osnov ALLATRA 

4. Oblasť zodpovednosti Partnerov 

5. Výhody pre Partnerov 

6. Finančná podpora 

7. Otázky a odpovede 

8. Základné dokumenty 

9. ALLATRA PARTNER