GLOBALNA ZGODA PARTNERSKA ALLATRA

Jesteśmy poza polityką i poza religią.

Globalna zgoda partnerska ALLATRA jest podstawą praktycznej realizacji modelu społeczeństwa duchowo-twórczego poprzez ustanowienie w roboczej sferze życia społeczeństwa o jakościowo nowym formacie relacji międzyludzkich, który opiera się na 7 uniwersalnych duchowo-moralnych podstawach ALLATRA.

Prowadzenie w życie tego modelu społeczeństwa jest realizowane dzięki partnerom globalnej zgody partnerskiej ALLATRA, czyli społecznie aktywnymi, uczciwymi przedstawicielami zaawansowanych firm, przedsiębiorstw i innych organizacji świata we wszystkich dziedzinach, którzy z własnej inicjatywy wzięli na siebie szlachetną odpowiedzialność za wprowadzenie i wdrożenie w swojej dobrej praktyce biznesowej ogólnie uznanych 7 podstaw ALLATRA.

Partnerzy globalnej zgody partnerskiej ALLATRA to osoby fizyczne lub prawne, które są kierownikami komercyjnych lub niekomercyjnych organizacyj. Są to inicjatorzy zmian, silne Osobowości, od których zależy nie tylko dobrobyt finansowy podporządkowanych im ludzi, ale także ich duchowe i moralne doskonalenie. Globalna zgoda partnerska ALLATRA jest poza polityką i religią. Miło nam widzieć w naszym otoczeniu lepszych z najlepszych przedstawicieli, którzy wzięli odpowiedzialność za los społeczeństwa, którzy chcą być przykładem przyzwoitości, uczciwości, odpowiedzialności społecznej, moralnej i społecznej godności.

Przywódcy, którzy chcą być w  realizacji globalnej inicjatywy ogólnonarodowej, starają się rozwijać wysoką kulturę relacji międzyludzkich w środowisku nowoczesnego społeczeństwa, gotowi współtworzyć swoją działalność i strategię rozwoju z uniwersalnymi wartościami duchowymi ― 7 podstawami ALLATRA.

Spełnienie swojego wewnętrznego duchowego obowiązku wobec siebie bez żadnych egoistycznych pobudek, profanacji przez chciwość i materialnych pragnień daje wewnętrzne wsparcie, harmonie i spokój ducha, zwiększając wyniki. Globalna zgoda partnerska ALLATRA stanowi unikalną w historii ogólnonarodową inicjatywę społeczną, która ma na celu przezwyciężenie kryzysu duchowo-moralnego, który jest przyczyną wszystkich problemów globalnych z zagadnień gospodarki, polityki, religii i nowoczesnego społeczeństwa. Czas pokazał, że społeczeństwo, model którego jest skierowany na konsumpcję i zniszczenie, w końcu zbliża się do samozniszczenia. 

Badania i prace naukowe z zakresu socjologii, ekonomii i innych branż wskazują, że wyjście z globalnego kryzysu i przetrwanie cywilizacji jest możliwe tylko wtedy, kiedy społeczeństwo będzie tworzyć zasadniczo nowy kierunek swojego rozwoju, oparty na wiecznych, uniwersalnych prawdach, które powodują wzmocnienie takich wartości, jak Ludzkość, Sprawiedliwość, Solidarność, Uczciwość.

Globalna zgoda partnerska ALLATRA, oparta na 7 podstawach ALLATRA, ma na celu promowanie rozwoju i utrwalenie nowego modelu duchowo-twórczego społeczeństwa, opartego na naturalnych wartościach moralnych i duchowych, które są w stanie zapobiec niepożądanym wydarzeniom dla nowoczesnej cywilizacji i wzmocnić ludzkość w rozwoju duchowym i moralnym oraz ujawnić jej duchowy potencjał.

Postaw pragnienie swoich wewnętrznych duchowych dóbr na pierwszym miejscu zamiast egoistycznych pobudek, ziemskich przywiązań i strachu, wtedy zyskasz równowagę swojego istnienia i idealne podejście do życia. Na dzień dzisiejszy setki tysięcy świadomych i społecznie aktywnych  przedstawicieli z różnych dziedzin i branż pracy z ponad 200 krajów świata wspierają ogólnonarodową inicjatywę globalnej zgody partnerskiej ALLATRA i 7 podstaw ALLATRA.

Główne cele globalnej zgody partnerskiej ALLATRA to:

- aktywne wprowadzenie w życie światowego społeczeństwa 7 podstaw ALLATRA i zatwierdzenie z ich pomocą duchowych i moralnych priorytetów w myśleniu i działalności ludzi;

- stworzenie warunków do jednoczenia narodów na duchowych zasadach, przyjaźni, solidarności i wzajemnej pomocy;

- organizacja skutecznym i owocnym współdziałaniu między aktywnymi, i społecznie uczciwymi liderami zespołów we wszystkich dziedzinach pracy na całym świecie na 7 podstawach ALLATRA dla dobra rozwoju i zatwierdzenia duchowo-twórczego kierunku życia społeczeństwa.

Jeżeli aktywny człowiek zanurzony w gęstwinie tego próżnego świata posiada wewnątrz siebie wartości świata duchowego, to w doczesnych osiągnięciach jego mądrość nie zna granic i czyny będą ściśle związane z pierwotnym znaczeniem jego życia.

P O D S T A W O W E

Globalna zgoda partnerska ALLATRA to:

- fundament dla działań i relacji między ludzmi na całym świecie, zbudowany na 7 podstawach ALLATRA, które mają w swej istocie ogólnoludzkie uniwersalne wartości duchowe;

- dobrowolna deklaracja oznacza przynależność do największej na świecie globalnej inicjatywy ogólnonarodowej, skierowana na zatwierdzenie nowego modelu rozwoju duchowo-twórczego społeczeństwa;

- manifestacja społecznie aktywnej pozycji obywatelskiej w celu stworzenia nie na słowach tylko w rzeczywistości fundamentu rozwoju społeczeństwa opartego na powszechnych wartościach duchowych i moralnych;

- zgoda z własnej inicjatywy, która nie wymaga formalności prawnych; będąc partnerem globalnej zgody partnerskiej ALLATRA, przedstawiciel przyjmuje odpowiedzialność za udoskonalenie osobistych cech ludzkich i stworzenie warunków do przejawu i rozwoju duchowo-moralnych jakości pracy zespołu;

- porozumienie uczciwych i szczerych ludzi, którzy starają się być przykładem godności moralnej i społecznej dla wszystkich oraz rozwijać swoją działalność i strategię, kierując się uniwersalnymi wartościami ― 7 podstawami ALLATRA.

Globalna zgoda partnerska ALLATRA nie jest dokumentem prawnym, ale jest bardziej znaczącym dowodem, który charakteryzuje Osobowość  Partnera danej Zgody.

Zaangażowanie w tą globalną inicjatywę ogólnonarodową demonstruje prawdziwą intencję dobrej i uczciwej osoby, która ceni słowo i Honor bardziej niż jakikolwiek formalny papier i kieruje się w swoim życiu powszechnymi wartościami duchowymi i moralnymi - 7 podstawami ALLATRA.

Dołączając do Globalnej zgody partnerskiej ALLATRA, przywódcy organizacji oficjalnie deklarują i demonstrują wsparcie ogólnonarodowej globalnej inicjatywy i przyczyniać się do dobrobytu i tworzenia kreatywnego i pokojowego społeczeństwa.

Własnymi słowami i czynami te godni ludzie potwierdzają, że kierują się w swojej praktyce biznesowej zbiorem moralnych i etycznych zasad Osobowości i najwyższymi wartościami ogólnymi - 7 podstawami ALLATRA, które są fundamentalne dla relacji międzyludzkich w dziedzinach zawodowych, takich jak działalność społeczna, ekonomiczna, naukowa itd.

Podstawą Globalnej zgody partnerskiej ALLATRA jest przekonanie, że tylko dzięki wspólnym wysiłkom i współdziałaniom ludzi, możliwe jest stworzenie i wdrożenie jakościowo nowego modelu społeczeństwa na fundamencie uniwersalnych wartości duchowych.

Społeczeństwo, w którym priorytetowe są wartości duchowo-moralne i punkty orientacyjne.

Społeczeństwo, w którym w każdej dziedzinie pracy, w tym w biznesie pierwotnym jest afirmacja i ochrona wartości duchowych, a wtórnym jest część dochodowa.

Wszystko co jest ziemskie ― tymczasowe i zmienne w prochu chwili istnienia człowieka.

Pragnienie osobistego zysku niesie ciężar niekończących się problemów, które wkrótce wyczerpują siły.

Pragnienie uzyskania tymczasowej ziemskiej władzy rodzi marzenia przyjemności i żal z samobójstwa jeszcze za życia.

Szczere pragnienie przezwyciężenia swojej ziemskiej natury i prawdziwa duchowa praca nad sobą wznosi ponad siebie i odkrywa wielką skarbnicę duchowych dóbr.

Wtedy, niezależnie od ziemskiego plonu jesteś już Zwycięzcą w swoim Życiu!

Łącząc wysiłki oparte na ideologii duchowo-moralnej, ludzkość może rozwiązać wszelkie, nawet niezwykle trudne zadania dla społeczeństwa, wspólnie poprzez jedność twórczych sił, aby przezwyciężyć kryzysy finansowe i gospodarcze, wyzwania czasu i natury, z którymi trudno jest poradzić ludziom pojedynczo.


Dlatego dzisiaj bardzo ważne jest, aby się wspierać nawzajem, dążyć do najbardziej efektywnego poziomu zaangażowania i korzystać z komplementarnych możliwości.

Duchowo-twórcza strategia rozwoju społeczeństwa niewątpliwie pozytywnie wpłynie na życie każdego człowieka i da niezawodne oparcie dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji można znaleźć

na stronie globalnej zgody partnerskiej ALLATRA,

allatra-partner.orgALLATRA Global Partnership Agreement,
allatra-partner.org

  1. Co to jest globalna zgoda partnerska ALLATRA?
  2. 7 podstaw ALLATRA.
  3. Realizacja 7 podstaw ALLATRA.
  4. Zakres odpowiedzialności Partnerów.
  5. Zalety Partnerów.
  6. Pomoc finansowa.
  7. Pytania i odpowiedzi.
  8. Podstawowe dokumenty.
  9. ALLATRA PARTNER.