Struktura elementárních částic

Jeden ze slavných fyziků současnosti, po seznámení s PRAPŮVODNÍ FYZIKOU ALLATRA, řekl: „Tyto znalosti vyvedou moderní fyziku z letargického snu. Je to radikální přehodnocení ustálených koncepcí a představ. Celá složitost fyziky se promění v geniální jednoduchost, když si uvědomíme, že jsme předtím pozorovali kombinaci duplicitních stínů a nikoliv podstatu reálného procesu.“ Jak se říká, pravda je vždy jednoduchá.


 

Příroda je bohatá na rozmanitost částic, ze kterých se skládá. Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA umožňují nahlédnout za oponu tajemství struktury hmoty a tím odhalit počáteční fázi vzniku jejich prvotních interakcí a procesů. Z dávných dob se dochovala tabulka, kde je označen početní stav fantomových částeček Po pro každou částici, ze kterých se skládají nejčastější a nejdůležitější přírodní procesy spojené s interakcí hmoty a její strukturou. Tabulka obsahuje popis částic v současné době známých (které byly v dávných dobách uváděny pod různými názvy a symboly) i částice současné vědě dosud neznámých. Například, částice, kterou moderní věda nazývá „proton“ se skládá z 12 Po (z dvanácti fantomových částeček Po), „elektron“ se skládá z 13 Po (z třinácti fantomových částeček Po) a „neutron“ z 33 Po (z třiceti tří fantomových částeček Po). Tabulka také obsahuje jedinečné částice, které mají složitou vnitřní strukturu, oficiální vědě dosud neznámé a skládající se, například, z 25 Po, 39 Po, 47 Po, 60 Po a také 72 Po. Znalosti početní skladby fantomových částeček Po, které tvoří tu či onu elementární částici, otevírají lidské civilizaci ohromné možnosti. Například, umožňují s absolutní přesnosti vypočítat jakoukoli reakci za jakýchkoli podmínek působení, stanovit vzorec pro výpočet složení kterékoli látky živého či neživého objektu, a tak dále.


 

Vzhledem k tomu, že tato zpráva byla předložena účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, uvedeme pro pochopení srozumitelné příklady. Zejména se seznámíme s informací, která dosud není oficiální vědě známa – o unikátní fantomové částečce Po, která je základem jakékoli silové částice tvořící jádro silové interakce ‒ allatovské fantomové částečce Po. A jako příklad také uvedeme stručný popis struktury několika již objevených a nejzáhadnějších elementárních částеc (fotonu, neutrina, elektronu), které mají ve svém složení allatovskou fantomovou částеčku Po. Uvedeme jednoduché příklady výpočtu počtu fantomových částеček Po v jádrech atomů a ověříme vzorce jaderných reakcí Pokud budeme znát výpočetní schéma, úspěšně je může provést dokonce i školák. Samozřejmě, existují i jiné složitější výpočty energetického výtěžku jaderných reakcí s vydáním nebo absorpcí energie a tak dále. Ale ty jsou zajímavé jen pro úzký okruh specialistů. Když pochopíme prvotní základy, nebude pro žádného dobrého odborníka těžké samostatně proniknout do tohoto procesu a pochopit mnohem více, než je veřejně uvedeno.


 

Dnes existuje názor, že v dávných dobách žili „lovci a sběrači“, kteří měli údajně primitivní představy o hmotném světě a jeho uspořádání. Přehlíží se „nepohodlná“ fakta, která nezapadají do „teorie pro otroky systému“, o existenci minulých civilizací, které svými znalostmi daleko převyšovali moderní lidstvo. Tato hypotéza je pevně zakotvena ve vědomí většiny lidí jako samozřejmost, aby nevznikaly zbytečné otázky, aby lidé nepřemýšleli o smyslu své existence, o vlastní duchovní transformaci a transformaci celé civilizace. Neboť odpovědi na tyto otázky dají v konečném důsledku pochopení toho, v jaké společnosti „primitivního šablonového myšlení“ na úrovni potřeb systému živočišného principu žijí současné generace. Jinak řečeno, ohrozilo by to stávající systém konzumní společnosti. Ale vzhledem k tomu, že moderní civilizace stojí i tak na pokraji propasti, není právě teď ta správná doba, kdy by lidé měli vyjít za rámec šablon a vyvinout společné úsilí na záchranu sebe i celé civilizace?


 

Artefaktů, které svědčí o tom, že v dávných dobách existovaly více technologicky vyspělé lidské civilizace, než je ta dnešní, je více než dost. Každým rokem se tato kolekce pro systém „nepohodlných“ faktů doplňuje o nové objevy a poznatky z celého světa. Dnes máme, například,  nezvratný fyzický důkaz toho, že před 140 milióny léty existovala vyspělá civilizace, jejíž úroveň technologického rozvoje několikrát převyšovala moderní civilizaci. Ovšem, změní nějak tato fakta osud současného systému konzumní společnosti? Ne, neboť všechno skončí u triviální spotřebitelské zvědavosti na straně „nižších“ a touhy „vyšších“ vytvořit nový nástroj moci pro zastrašování a manipulaci s „nižšími“. A všimněte si zároveň, že se nikdo nezbaví svých osobních utrpení vytvořených a znásobených systémem. Ale vše se změní, pokud se lidé sami začnou duchovně probouzet a svojí každodenní činností budou měnit nejen sebe, ale i okolní svět ve směru duchovního a mravního vývoje společnosti. Vždyť proto jsou dány všechny znalosti a příležitosti!


 

Pozůstatky vědeckého dědictví raných vyspělých civilizací lze vysledovat z nejznámějších stránek nedávné minulosti - starověkých civilizací Egypta, Sumeru a Indie, z nichž jak předpokládá oficiální historie „se začal vývoj současné lidské civilizace“. Stačí si prostudovat otázku, jaká čísla a výpočty používali, jaké měli tabulky, zařízení a technologie. To vše předpokládá ovládání takových disciplín, jakými jsou algebra, geometrie, astronomie, fyzika či chemie. Samotní Řekové, o jejichž práce se opírá současná věda, otevřeně ve svých dílech zmiňovali, že mnohé znalosti získali díky cestám na Východ, zejména do Egypta. V této zemi se od starověku považovala výpočetní věda za dokonalé a důkladné studium všech věcí, které dává pochopení jejich podstaty a odhaluje poznání jejich tajemství.


Jděte zpět Vpřed

Obsah