Proces ezoosmózy

Podíváme se na důležitý proces v mikrosvětě, který probíhá v ezoosmické buňce, přesněji v její ezoosmické membráně. Připomeňme si, že ve středu ezoosmické buňky je reálná (stacionární) částečka Po. A každá strana prostorové buňky ve tvaru krychle se skládá z unikátní nemateriální struktury - ezoosmické membrány. V trojrozměrném prostoru nemá tloušťku a není v ní čas. Její vnitřní prostor je spojený s nehmotným světem, a je bezmezný. (Poznámka: v dávných dobách se nemateriální svět nazýval duchovní svět, v starořeckých pověstech obrazně popisovali, že bohové žijí v éteru). Fantomová částečka Po, může procházet ezoosmickou buňkou. Přičemž současně v jeden moment, přes ezoosmickou buňku, prochází zpravidla jedna (1) fantomová částečka Po. V jiných případech mohou bočními hranami prostorové krychle ezoosmické buňky současně projít nejvýše dvě (2) fantomové částečky Po. V takovýchto případech je největší pravděpodobnost srážky fantomových částeček Po v ezoosmické buňce. Takový proces srážky částic v ezoosmické buňce probíhá pod přímým vlivem septonového pole reálných (stacionárních) částeček Po.


 

FANTOMOVÁ ČÁSTEČKA PO MÁ DŮLEŽITOU VLASTNOST - JE SCHOPNA PRONIKNOUT DO EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY A ÚČASTNIT SE PROCESU EZOOSMÓZY. TO ZNAMENÁ, ŽE JE SCHOPNA OKAMŽITĚ ZMIZET Z MATERIÁLNÍHO SVĚTA V MEMBRÁNĚ EZOOSMICKÉ BUŇKY, MOMENTÁLNĚ SE PROJEVIT A TO V JAKÉMKOLIV MÍSTĚ EZOOSMICKÉ MŘÍŽKY (VYJÍT Z EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY JINÉ EZOOSMICKÉ BUŇKY), ALE JIŽ S OBNOVENÝM VNITŘNÍM POTENCIÁLEM (ENERGIÍ A USPOŘÁDANOU INFORMACÍ).


 

Proces ezoosmózy v trojrozměrném prostoru se uskutečňuje pouze přes geometrický střed jedné ze šesti membrán ezoosmické buňky. Spirálovitá struktura (elementární částice) se začíná hlavní fantomovou částečkou Po „zašroubovávat“ do geometrického středu ezoosmické membrány. Díky procesu ezoosmózy se fantomová částečka Po, objevuje v jiné ezoosmické buňce s obnovenou zásobou energie, podle starého, částečně obnoveného nebo zcela nového programu, který byl do ní vložen v době přebývání uvnitř membrány. Zbylé fantomové částečky Po, které jsou součástí dané elementární částice, následují hlavní fantomovou částečku po stejné spirálovité dráze a prochází stejnými ezoosmickými buňkami a stejnými ezoosmickými membránami. Tak se formují vírová vybuzení při spirálovitém pohybu těchto struktur přes ezoosmický prostor.


 

Je zajímavé sledovat etymologii slova informace ve starověku. „Informatio“ - latinské slovo, které znamená představování, vysvětlení, výklad, pojem, ideu, koncepci. Odvozené od „informo“, což znamená „obkreslovat, zadat tvar“. Latinské slovo „informo“ se skládá z předpony „in“, což ukazuje na význam „uvnitř, vnitřní, zevnitř“, a kořene „form“. Předpokládá se, že indoevropský kořen slova „forma“" je „mer-bh“ nebo „mer-gwh“ - „jiskřit, zářit, lesknout se“ Tento kořen ukazuje na projev něčeho v zorném poli. Tento kořen latinského slova „forma“ je blízký řeckému slovu „morphe“ (μορφ), což znamená „vnější formu, vnější aspekt, tvar, obrysy, strukturu“.

Literatura: А.V. Semenov, Etymologický slovník ruského jazyka. Moskva. Junives, 2003; An elementary Latin dictionary Lewis, Charlton Thomas, New York, Harper & brothers 1891; https://archive.org/details/elementarylatind01lewi; The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens, Joseph Hillis Miller, Princeton Legacy Library, 1987; Bréal, Michel, and Bailly, Anatole. Dictionnaire étymologique latin. Paris: Hachette, 1918 https://archive.org/details/dictionnairetym00bailgoog Miller, Joseph Hillis. The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens. New Jersey: Princeton University Press, 1987.


 

Co pro hmotný svět znamená obnovený vnitřní potenciál fantomové částečky Po, který se pokaždé obnovuje a „koriguje“ v procesu ezoosmózy? Obecně to lze nazvat: evolucí (vytvoření, transformace, destrukce, obnovování), zdroje, rezervy a možností. Tuto zásobu unikátní energie, kterou dodává fantomová částečka Po z nemateriálního světa, v dávných dobách nazývali Allat (poznámka: podrobnosti o síle Allatu v knize „AllatRa“). Je to síla, díky které existuje celý hmotný svět. Septonové pole reálných částeček Po „zachycuje“ koncentraci této síly v různých místech ezoosmické mřížky a využívá ji pro existenci svého systému (systému Živočišného rozumu).


 

Podle starověkých duchovních znalostí pravě síla Allatu vše uspořádává ve viditelném a neviditelném světě, přivádí vše do pohybu a transformuje podle určitého plánu (informace) nemateriálního světa (poznámka: v dávných dobách to nazývali plánem Prvotního Lotosu, záměrem a Boží vůlí, vůlí duchovního světa). Uspořádaná informace určuje vlastnosti, parametry, program realizace (a tak dále) objektů a jevů hmotného světa. Měli bychom rozlišovat mezi obecným pojmem moderního slova „informace“ a smyslem, vloženém do slova „informace“ v popsaných fyzikálních procesech mikrosvěta.


Jděte zpět Vpřed

Obsah