Definice PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA

Tudíž, co je základem jednoty hmotného světa a určuje rozmanitost jeho změn? Dávno ztraceným klíčem, který otevírá tajemství opravdové fyziky mikrosvěta, jsou pojmy jako EZOOSMÓZA a EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Dávají ucelený obraz o procesech, které probíhají ve vesmíru, o diskrétní struktuře hmoty, o funkcích nedělitelných a vzniku dělitelných částic, pochopení základů jejich interakce a možnosti získání volné energie z nevyčerpatelného zdroje. Jedná se o časem ztracené znalosti, kolem kterých se vytvářely různé kosmologické mýty, náboženská dogmata, filozofické školy a tak dále. Do současného tisíciletí se zachovaly jen dozvuky minulých znalostí o těchto neviditelných procesech (například v starověkých indických pojednáních - pojem „akaša“ („nekončící záření“, osvětlený prostor), ve starověké řecké literatuře – pojem „éter“ („horní, čistá, průsvitná, zářivá vrstva vzduchu, stanoviště bohů“)), které byly bohužel opakovaně zkomplikovány nepochopením skutečné povahy těchto procesů.


 

Co je to ezoosmóza a ezoosmická mřížka? Známé je tvrzení Poincarého (na základě starých pramenů) o nehybném éteru a o tom, že ho nikdy nebudeme schopni poznat experimentálně. To ale neznamená, že éter není. To znamená, že je nepřístupný pro vnímání člověka jako pozorovatele trojrozměrné dimenze. V dávných dobách se zdůrazňovalo, že tento základ hmotného světa je skutečně nehybný, nedostupný lidem, a že tuto substanci nemůže člověk hmatatelně cítit, vidět, ani slyšet, neboť z ní vychází neslyšitelný Zvuk. Nicméně se uvádělo, že pokud budeme znát jeho uspořádání, může nám být velkým přínosem pro svoji nevyčerpatelnou sílu a můžeme se naučit ovládat neviditelné jevy, které nejsou přístupné lidskému oku.


 

Pro lepší podmíněné pochopení podstaty procesů, které jsou základem prvotních jevů, uvedeme řadu vysvětlení PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. Je třeba vzít v úvahu, že tato vysvětlení jsou zjednodušená a přizpůsobená pro pochopení širokého okruhu zainteresované progresivní společnosti. Vzhledem k této skutečnosti a pro srozumitelnost těchto znalostí, je ve zprávě vynecháno mnoho fyzikálních, matematických a technických podrobností, údaje o těchto provedených experimentech a vědecké definice, které jsou srozumitelné pouze úzkému okruhu odborníků z oblasti přírodních věd. Také byl vynechán popis výsledků dosažených při zlepšování metodologie a nástrojů výzkumu, studia struktury a prognozování vlastností objektů mikrosvěta a vědecká vysvětlení vztahující se k přehodnocení oblastí fyziky, především kvantové mechaniky, kvantové statistiky a kvantové teorie pole. Nicméně, spolu s vysvětlením základních principů a konceptů PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, je uvedeno mnoho analogií těchto pojetí a procesů které byly používány v dávných pojednáních různých kultur a národů světa. Také zde nalezneme specifické výpočty, vysvětlující diagramy, infografiky, tabulky a vzorce, které jsou uvedeny v přístupné formě a jsou určeny pro matematické a fyzikální výpočty a pro nezávislé ověření poskytnutých informací širokým okruhem zainteresované veřejnosti.


Jděte zpět Vpřed

Obsah