PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení.

Materiály byly předloženy účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

Uložit Zprávu ve formátu pdf můžete pomoci  prvního odkazu nebo druhého odkazu (Google-docs)

Kontakty: e-mail: [email protected]

Oficiální internetové stránky: www.allatra.org

Trvalé umístění zprávy na internetových stránkách: https://allatra.org/cs/report/primordial-allatra-physics

Stránky ALLATRA SCIENCE: www.allatra-science.org

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA obsahuje základní znalosti o prvotních osnovách fyziky fundamentálních částic a zákonech jejich vzájemného působení. Je to opravdu evoluční průlom pro světovou vědu, která se nachází ve stádiu výzkumů epochálních objevů vytvořených před sto lety. Tyto znalosti obsahují celé spektrum fundamentálních a interdisciplinárních výzkumů v různých vědních oborech počínaje fyzikou mikrosvěta a konče kosmologií, včetně odhalení jedinečné informace o prvotních základech neutrinové fyziky, částicové astrofyziky.


Co jsou to fundamentální částice? Z čeho se skládají elementární částice? Jak je řídit? Odkud se objevuje a kam mizí viditelná hmota? V čem spočívá podstata fungování zákonů gravitační interakce? Z čeho se skládá temná hmota? Jak vytvořit živý a neživý objekt? Jak zajistit lidstvu autonomní život v extrémních klimatických podmínkách na Zemi a ve vesmíru? Na všechny tyto otázky dává odpověď PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, která odhaluje fundamentální základy elementárních částic a kosmologie jako celku.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA lze kterékoli experimenty vypočítat s absolutní přesností, bez dohadů a následného odvolávání se na nezapočtené faktory při nepřesných výsledcích. V současné době se vynakládají obrovské částky na provoz vědecko-výzkumných laboratoří, ve kterých se vědci snaží, pomocí drahého vybavení a materiálů, vytvořit určité podmínky pro to, aby si ve skutečnosti ověřili jen svoje teorie, provedli pozorování a odvodili vzorce... s chybami. Ovšem změníme-li podmínky, změní se mnohé. Jednoduchý příklad. Za normálních podmínek se destilovaná voda chová jako dielektrikum (látka téměř nevodivá), ale během zatmění slunce se chová jako elektrolyt (látka, která vede elektrický proud). Podmínky se změnily – a máme zde nový výsledek!

Z tabulek výpočtů, které poukazují na nepřesnosti (poznámka: viz dále ve zprávě) je zřejmé, jakých elementárních chyb se dopouští věda v procesu podobných pozorování, jaké jsou chyby ve výsledcích experimentálních studií a jak je lze snadno odstranit, pokud známe základy PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. Nač stavět Velký hadronový urychlovač, když každý školák, pokud bude znát základy PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, provede pomocí tabletu naprosto přesné výpočty interakcí elementárních částic za každých podmínek? Bylo by mnohem humánnější tyto obrovské částky, které se v současné době vynakládají na drahé výzkumy, věnovat na skutečnou pomoc lidem v nouzi, s ohledem na to, kolik lidí v dnešním světě musí žít pod hranicí chudoby.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA může lidstvo učinit evoluční skok ve vědě, neboť fyzika je základem přírodních věd. PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA umožňuje provádět kvalitativně nové výzkumy a objevy v různých vědních oborech a provést přesné výpočty prakticky bez chyb. Je zřejmé, že tyto evoluční znalosti umožní kvalitativně nový způsob, jak rozvíjet jakoukoli vědní disciplínu a dosáhnout skutečného průlomu v kvantové fyzice, biofyzice, chemické fyzice, geofyzice, astrofyzice, a tak dále. Výzkumy v těchto vědních oborech na základě znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA již přinesly vynikající výsledky, a to včetně osvojení nových technologií na výrobu a získání nevyčerpatelné energie.

Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA otevírají přístup k nevyčerpatelnému zdroji energie, která je všu de kolem nás i v celém vesmíru. Jedná se o energii z obnovitelných zdrojů, díky které se vytvářejí elementární částice a následně dochází k jejich pohybu a vzájemnému působení. Schopnost získávat tuto energii a transformovat ji z jednoho stavu do druhého, otevírá nový, bezpečný, a pro každého člověka snadno dostupný zdroj alternativní energie. Potenciál tohoto nevyčerpatelného zdroje energie je obrovský. Je mnohem větší, stabilnější a bezpečnější než potenciál Slunce nebo geotermální energie. Navíc, při jeho použití se eliminuje potřeba akumulace přebytečné energie pro jeho další použití. Vždyť tato energie je všude a může být k dispozici tady a teď pro každého člověka za každých podmínek jak na Zemi, tak i ve vesmíru.

Samozřejmě to kvalitativně změní život lidské civilizace jako celku. Jaderné elektrárny zaniknou jako zbytečné. Ropa, plyn a další zdroje energie známé v současné době, ztratí svůj význam vzhledem k náročnosti těžby, skladování, vyčerpatelnosti těchto zdrojů a jejich nebezpečí pro životní prostředí. Použití nevyčerpatelného zdroje energie povede nejen ke snížení emisí škodlivých plynů do atmosféry, ale také k utilizaci celého výrobního cyklu v důsledku vzniku kvalitativně jiných možností získání základních životně důležitých potravin.

Lidstvu se tím otevírá možnost vytvoření zcela nového způsobu života, ve kterém zmizí pojmy jako nouze, hlad, potřeba těžké vyčerpávající práce pro zajištění důležitých životních potřeb. Lidé budou mít více volného času. Spotřebitelský trh zanikne jako zbytečný, neboť kteroukoli věc, jídlo, oblečení, dům nebo auto si bude moci každý člověk vytvořit sám, zdarma a v potřebném množství. V takových podmínkách je možný kvalitativně nový přerod civilizace do nové podoby – civilizace založené na duchovním rozvoji, rozsáhlém vědeckém poznání světa a sebe sama. Bohužel zde hrozí nebezpečí zneužití těchto objevů k egoistickým účelům. Je nanejvýš jasné, že prospěch či neprospěch z jakéhokoli epochálního objevu záleží pouze na stupnici hodnot převládajících v celé společnosti - sobecký (spotřebitelský) nebo duchovně tvořivý směr myšlení.

Všechno v tomto světě se skládá z elementárních částic. A pokud disponujeme znalostmi o tom, z čeho se skládají a jsme schopni je řídit, pak můžeme vytvořit jakýkoli živý či neživý objekt, kopírovat a klonovat ho (včetně získávání fenotypických a geneticky identických organismů), jinými slovy, zajistit v požadované kvalitě a kvantitě potřebný počet opakování. Právě teď, díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, probíhají výzkumy v mnoha oblastech, včetně odvětví nejnovějších biotechnologií, které pomáhají vytvářet různé živé organismy, ať už malý dvoukřídlý hmyz (muchnička) nebo velká zvířata. V budoucnu můžeme zlepšovat a dokonce i tvořit zcela nové živé organismy s požadovanými charakteristikami a vlastnostmi.

Právě tento jeden z hlavních směrů vědeckého a technologického pokroku může pomoci urychlit řešení mnoha problémů, především v oblasti zabezpečení potravin, stejně tak i zlepšení životního prostředí, kvality medicíny či zdravotní péče. Pod vlivem moderních biotechnologií založených na znalostech PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA se medicína může stát exaktní vědou díky jasnému pochopení procesů probíhajících v živých organismech a to nejen v molekulární a genetické rovině, ale také na úrovni vzájemných vztahů elementárních částic. Již nyní výzkumy vědců mezinárodního společenského hnutí ALLATRA ukazují, že prodloužení lidského života za výhledovou hranici je absolutní realita dnešního dne.

V budoucnu je PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA rovněž schopna globálně vyřešit problém, jak zajistit lidstvu nejen kyslík a jiné důležité chemické prvky, ale také potraviny, čistou vodu, a to bez ohledu na globální změny klimatu na Zemi či jiné planetě, možnost těžby nerostných surovin, zemědělskou a průmyslovou výrobu, dostupnost vodních zdrojů a tak dále. Získání takto vysoce kvalitních potravin, čisté vody, vzduchu apod. z elementárních částic v dostatečném množství, učiní samozřejmě lidský život mnohem kvalitnějším a plnohodnotnějším. Navíc to povede k osvobození lidí od těžké práce a vymanění se z řetězů koloběhu průmyslové výroby a s nimi souvisejících problémů a dá jim zároveň příležitost ochránit životní prostředí, obnovit a znásobit bohatství rostlin a živočichů.

Nebude nutné využívat rozsáhlé plochy půdy k pěstování například pšenice a poté stavět celý výrobní cyklus pro získání hotového produktu. Vždyť z elementárních částic můžeme vytvořit stejně chutný a zdravý „čerstvě upečený“ chléb s požadovanými vlastnostmi a navíc v jakémkoli množství. Nebude nutné chovat a následně zabíjet zvířata, abychom získali masný produkt. Vždyť vše se skládá z elementárních částic. Pokud známe zákony jejich kombinace a vzájemného působení, můžeme nejen vyrobit hotový produkt připravený k použití (v požadované kvalitě a s řadou užitečných vlastností), ale také ho reprodukovat podle stejného programu v nezbytném množství. Pomocí těchto znalostí můžeme navíc zužitkovat veškerý odpad, aniž by došlo k poškození životního prostředí.

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA umožní za poměrně krátkou dobu, v podmínkách plnohodnotného a rychlého vývoje, vyřešit řadu strategických a pro lidstvo životně důležitých úkolů nejen v oblasti inovační energetiky a zajištění životně důležitých potřeb, ale také v oblasti klimatického geoinženýrství. K dnešnímu dni má lidstvo reálnou šanci na přežití v podmínkách globálních změn klimatu na planetě, které se bohužel v příštích desetiletích nevyhnutelně blíží. V oblasti klimatického geoinženýrství byla provedena řada úspěšných výzkumů. Byly vyvinuty nové směry založené právě na znalostech PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. Již nyní můžeme říci, že nový vývoj v oblasti klimatického geoinženýrství otevírá vynikající možnosti a perspektivy pro další výzkumnou činnost v tomto směru. Umožňuje provádět monitoring klimatu, s přihlédnutím k určení více faktorové analýzy průběhu dalšího vývoje událostí souvisejících se změnou klimatu, identifikovat kompenzační mechanismy přírody a spustit potřebné lokální nebo celkové adaptivní intervence zaměřené na změnu klimatických podmínek (pozn. viz zpráva „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“ na oficiálních stránkách Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA http://allatra.org/cs/reports/o-problemah-i-posledstvijah-globalnogo-izmenenija-klimata-na-zemle).

Jak je známo, absolutně všechny moderní technologie jsou založeny na fundamentálních vědeckých výzkumech a vedoucí úlohu zde hraje fyzika. Vědci jsou znepokojeni tím, že za posledních 50 let nebyly ve světě uskutečněny žádné epochální objevy v oblasti přírodních věd. Existuje několik důvodů, z nichž ten stěžejní spatřují ve vývoji lidstva jako konzumní společnosti. Pro takovou společnost je charakteristický sobecký světonázor, změny v kvalitě vzdělávání nových generací s opomíjením morálních hodnot a tradic, či balancování mnoha zemí na pokraji ekonomického a politického kolapsu. A v souvislosti s posledně jmenovanou příčinou pak banální politická imitace „prestiže“ nebo honba za dosažením „vůdčího“ postavení té či oné země, která ani neodpovídá skutečnosti. Je nepochybné, že tato situace ovlivňuje všechny oblasti života na Zemi, dokonce i tak důležitý vědní obor pro lidstvo, jakým je kosmický výzkum.

V současné době se světové velmoci, které byly donedávna průkopníky v poznávání vesmíru, nemohou posunout z místa v objevech, které učinily před půl stoletím. Nyní se průzkum vesmíru ve většině případů omezuje pouze na bezpilotní lety do blízkého vesmíru. Většina misí s lidskou posádkou se nadále uskutečňuje jen v mezích termosféry (nadmořská výška necelých 400 km od zemského povrchu), tedy v prostoru nízké oběžné dráhy Země, protože věda dosud neobjevila způsoby ochrany před kosmickým zářením. Problémy kosmonautiky obecně zůstávají z velké části stále nevyřešeny, počínaje fundamentálním výzkumem, přes technické otázky a konče jejich praktickým využitím. Astronauti potřebují zlepšit hygienické podmínky a potýkají se s řadou základních každodenních problémů během svého pobytu na vesmírné stanici. Vždyť inženýři dosud nedokázali vytvořit elementární pračku a praktický sprchový kout pro kosmické lodě. Například kapalný stav vody ve stavu beztíže či citlivost elektronických zařízení a přístrojů na palubě vesmírné stanice zůstává i nadále nevyřešenou otázkou. Lidé stále nemohou žít samostatně ve vesmíru, neboť potřebují ze Země neustále doplňovat zásoby čerstvých potravin, vody, vzduchu, náhradních dílů pro kosmickou loď a tak dále.

PRARŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA je schopna řešit nejen tyto problémy. Je to věda, která povede k evolučním průlomům a vesmírným objevům, což představuje obrovský potenciál k vytvoření nových výzkumů a vědeckých směrů. Znalosti PRARŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA poskytují zcela nová uvědomění a odpovědi na otázky typu: „V čem létat?“, „Jak daleko můžeme létat?“, „Za jakých podmínek létat a jak vytvořit umělou gravitaci, která se přiblíží pozemským podmínkám na palubě kosmické lodi?“, „Jak žít soběstačně ve vesmíru?“, „Jak chránit loď před kosmickým zářením?“. Tyto znalosti dávají odpovědi na mnoho otázek o samotném vesmíru, který je přirozenou „laboratoří“ elementárních částic a umožňuje „experimenty“ v podmínkách, které nejsou možné na Zemi.

PRARŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA dává hlubší pochopení vzniku a vývoje Vesmíru. Otevírá nové milníky v oblasti kosmologie, kvantové fyziky, kosmické biologie, gravitační biologie a biotechnologie, planetologie, fyziky heliosféry a blízkého kosmického prostoru Země, fyziky kosmického záření, mimoatmosférické astrofyziky. Tyto znalosti umožní lidstvu překonat ionizující záření, UV záření, problémy spojené s vakuem, překonávání meteorického nebezpečí změny v magnetickém poli, otevírá možnost pro existenci lidstva na jiných planetách, v jiných gravitačních podmínkách a tak dále. To není fantastická vyhlídka vzdálené budoucnosti. Je to skutečnost zítřejšího dne a v mnoha ohledech již dneška. Jak se říká, když máš v rukou univerzální klíče (znalosti o základech elementárních částic), pak můžeš otevřít jakékoliv dveře (mikro a makrosvěta).


Vpřed

Obsah