Hlavní rozdíly mezi reálnými a fantomovými částečkami Po

Proč mají fantomové a reálné částečky Po stejný název – „částečky Po“? Název „částice Po“ („částice“, skládající se z Po) je převzato z dávných dob jako označení nejmenší veličiny projevené díky silám Allatu prostřednictvím septonového pole hmotného světa. Fantomová částečka Po a reálná částečka Po, mají absolutně odlišné vlastnosti a funkce, společným je pro ně jen septon, z něhož se skládá veškerý materiální svět. Jejich společný název „Po“ nejen ukazuje na nejmenší veličinu („částečku“) hmotného světa, ale také prokazuje úctu prapůvodním znalostem (jedna z prvních pradávných legend praví, že celý svět je vytvořen ze zrníček Po).


 

Fantomové částečky Po a reálné částečky Po, se mezi sebou kardinálně liší ve funkcích a vlastnostech. Reálné (stacionární) částečky Po, formují základ neviditelného světa materie - jednotné, společné septonové pole, což má zásadní vliv na viditelný svět (včetně trojrozměrné dimenze) a celkově kontrolují a řídí svět materie. Fantomové částečky Po, formují základ viditelného světa hmoty a díky svému zkoncentrovanému shluku septonů přenášejí vnitřní potenciál, tj. energii a informaci.


 

Jak už bylo zmíněno, v dávných dobách byly procesy neviditelného světa vysvětlovány na viditelných a pro člověka pochopitelných jevech a předmětech. Stvoření světa z neviditelných nejmenších částic bylo vysvětleno na příkladu semínka (tvořícího v něm ducha) jako zárodku života nebo na příkladu nejmenších zrn obilí, dobře známého místním obyvatelům. Stručně uvedeme několik příkladů, které ukazují na to, že takové znalosti existovaly mezi národy žijícími na různých kontinentech. Asie: semeno v hinduismu znamená božský duch (Átman), který se nachází v centru bytí a semeno-zrnko symbolizuje semeno života, mnohé v malém. Afrika: podle jedné verze kosmogonického mýtu afrického kmenu Dogonů, svět vznikl ze slova „Amma“ (Prvotního Zvuku), který dal počátek nekonečně malému – kize uzi (také známý jako zrnu Po nebo zrnu fonio – jedno z nejdávnějších pěstovaných obilí Afriky). Amerika: u amerických indiánů představuje klas kukuřice všechny lidi, všechny věci ve vesmíru a tak dále.

Literatura: Mýty národů světa. Encyklopedie //hl. redaktor S.A. Tokarev – M.: Sovětská encyklopedie, 1987. 1.díl; Tressider Jack. Slovník symbolů. – M.: FAIR-PRESS, 2001.


 

V dávných dobách se rozdíl mezi částicemi vysvětloval na asociativním příkladu ryby (obrazné srovnání s reálnou částečkou Po) a ptáka (přirovnání k fantomové částečce Po). Prostředí ryb je voda. Ryba není vidět ani v malém jezírku, ale ona tam je. Jezero je omezené břehy, takže ryba žije jen v jeho prostoru (srovnání s ezoosmickou buňkou). Prostředí ptáků je vzduch a nebe. Na rozdíl od ryb, které neopouštějí své jezero, pták může létat k různým jezerům (obrazné srovnání se stálým pohybem fantomové částečky Po).


 

Hlavní rozdíly mezi reálnými a fantomovými častečkami Po

 Reálná častečka Po 
 Fantomná častečka Po 
• Formuje neviditelný materiální svět.
• Formují viditelný svět materií.
• Každá částečka Po se nachází odděleně ve své ezoosmické buňce. S jinými reálnými částečkami Po je spojená jen prostřednictvím jejich společného septonového pole.
• Sama o sobě fantomová částečka Po, nemůže existovat, oddělená ihned mizí v ezoosmické membráně. Existuje jen ve spojení s jinými částečkami Po, což formuje elementární částici složenou ze třech i více fantomových částeček Po.
• Nepohyblivá (stacionární), nachází se stále ve své ezoosmické buňce.
• Jsou pohyblivé. Neustále se pohybují po spirálovité dráze.
• Provádí částečné odebrání energie a snímají informace z fantomových částeček Po procházejících ezoosmickou buňkou, následně přerozdělují získaný potenciál na systém reálných částic Po - septonové pole.
• Pohybují se v ezoosmických buňkách, pronikají skrze ezoosmickou membránu, berou účast v procesu ezoosmózy. Mohou se momentálně objevit a stejně momentálně zmizet v různých částech ezoosmické mřížky.
• Počet reálných částeček Po je stálý a neměnný.
• Počet fantomových částeček Po se mění, ale je mnohem menší, než počet reálných částeček Po.

Jděte zpět Vpřed

Obsah