Ezoosmóza

EZOOSMÓZA ‒ fundamentální proces, díky němuž existuje materiální svět. EZOOSMÓZA - vnitřní energetický impulz nesoucí v sobě potenciál, tzn. sílu a informační program pro jakýkoliv projev ve fyzickém světě, včetně informací o zrození života. Vše v materiálním světě existuje jen díky vnitřnímu potenciálu. Jeho množství a včasné doplnění určují kvalitu a délku existence daného objektu, jevu, atd., ve viditelném i neviditelném materiálním světě.


 

Pokud pochopíme proces ezoosmózy, můžeme nalézt odpovědi na mnoho otázek fyziky, včetně kvantové fyziky. Například, dnes je známo, že hlavní charakteristikou atomu je jeho vnitřní energie. Atom je kvantový systém (podléhá zákonům kvantové mechaniky). Jeho celková vnitřní energie je kvantována, to znamená, že nabývá diskrétní (nespojitou) řadu hodnot, které odpovídají stacionárním (stabilním, neměnným v čase) stavům atomu. Ale proč se energie atomu mění pouze skokově, cestou kvantového přechodu atomu z jednoho stacionárního stavu do druhého? Proč v kvantové mechanice moment impulzu a energie pohybu částice v omezené oblasti prostoru může nabývat jen řady určitých diskrétních hodnot? Co je základem těchto procesů? Moderní věda vysvětluje kvantování energie atomu vlnovým charakterem elektronu. Ale z čeho se skládá samotný elektron a jak probíhá jeho přechod z částice do vlny, a naopak? Co určuje kvantový stav atomů chemických prvků? Znalosti základů PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA dávají odpověď na tyto a mnohé další otázky fyziky.


 

ETYMOLOGIE SLOVA EZOOSMÓZA. Slovo „ezoosmóza“ je složeno ze dvou slov: „ezo“ a „osmos“. Řecké slovo „EZO“ (řec. «ἔσω») je odvozené z předložky „eis“ (řecké «εἰς») a má několik významů. V každodenním životě znamená „ezo“ „v, uvnitř, zevnitř, v rámci“. Ovšem v duchovních pojednáních se dané slovo používá ve výrazu „vnitřní člověk“ (ὁ ἔσω ἄνθρωπος), tj. ve významu „duše“, „vnitřní já“.
Literatura: Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 2009; A Greek-English Lexicon Of The New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry Thayer, New York American Book Co, 1889. 


 

Úryvky z Bible:
„...aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk...“.

Bible, List Efezským. Kapitola 03:16.

„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné“.

Bible. Druhý list Korintským, kapitola 4: 16-18


 

Neméně zajímavá je předložka „is“ (řecky «εἰς» ‒ „k, v“), z níž pochází slovo „ezo“. Tato předložka se používá k označení vstupu, směru, ohraničeni: „v, na, k, pro, mezi“. Používá se ve smyslu dosažení (proniknutí), vchodu, vstupu do určitého období. V obrazných rčeních se tato předložka používá, mluví-li se o tom, že jedna věc přechází do druhé, anebo se rozděluje na části; když se několik osob nebo věcí schází, spojují se v jedno, atd.

Literatura: A Greek-English Lexicon Of The New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry Thayer, New York American Book Co, 1889; A Greek–English Lexicon, Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones, and Roderick McKenzie, United Kingdom, Oxford University Press, 1819.


 

Zajímavé je, že «εἰς» spojené se starořeckým slovem «εἷς», které označuje číslo „jedna“ a je kognátem (podobný, má stejný kořen) praindoevropskému základu sḗm asanskrtskému सकृत् (sa-kṛ́t), kterémajívýznamy jako „jediný; jiný; rozdělovat na části; prostupovat“.

Literatura: Cognate class 623; Indo-European Lexical Cognacy Database (LexDB version 0.9 http://ielex.mpi.nl/cognate/623/ ‒ mezinárodní databáze kohnátů; Slovník sanskrtsko-anglického jazyka: A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European languages, Monier Monier-Williams, revised by E. Leumann, C. Cappeller, et al. 1899, Clarendon Press, Oxford. 


 

Řecké slovo „OSMOS“ znamená „impuls, tlak“. Je odvozeno od starořeckého kořene „othein“ - „tlačit“, příbuzné sanskrtskému slovu „vadhati“, což znamená „tlačí“, „dá úder“ a avestskému vadhaya – „odtlačit, odstrkovat“.

Literatura: Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993.


 

„Základní funkcí první dimenze je primární vnitřní energetický impuls“.
 Kniha „AllatRa“, str. 180


Jděte zpět Vpřed

Obsah