Ezoosmická mřížka
Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura - EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 1 /72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka má plochou geometrii. Možnost rozšíření hmotného vesmíru je omezená velikostí ezoosmické mřížky.
V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí (poznámka: více informace o 72 dimenzích v knize AllatRa). Vše, co moderní věda nazývá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný svět“ v určitém omezujícím rámci - šesti dimenzích. Podle prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) také do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové.

 

V dávných posvátných tradicích různých národů světa se rovněž uvádí, že mimo ezoosmickou mřížku se nachází duchovní svět - kvalitativně jiný svět, který nemá nic společného s hmotným světem, jeho zákony a problémy.
EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, které mají v trojrozměrném prostoru tvar krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než třetí, mají složitější konstrukci). Každá ezoosmická buňka se skládá z, řekněme, šesti „zídek“ v podobě EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru každé krychle ezoosmické buňky se nachází STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO.

Zajímavé je, že staroslovanské slovo „vesmír“, vzniklo překladem z řec. slova „oikoumenh“, což znamená „obývána“, „obydlená část“.Dnes můžeme najít zmínky o ezoosmické mřížce, které se dochovaly od starověku, u různých národů světa žijících na různých kontinentech. Byly ukryty v etiologických a kosmogonických mýtech, posvátných malbách zobrazujících strukturu světa, v různých filozofických pojednáních, náboženských učeních a legendách vyprávějících v alegorické formě o stvoření Vesmíru a stvoření světa. Bohužel, čím jsme současnosti blíže, tím více ztracených znalostí máme, včetně nepochopení skutečné podstaty a záměny posvátných metaforických významů všedním smyslem. Z bohaté škály nalezených svědectví o určitých artefaktech uvádíme jen některé.

Paleolit. Obrázky v podobě znaku (mřížky, pletiva, čtverce, kosočtverce s bodem uvnitř, ornament v podobě šachové desky) existovaly od starověku a některé z nich - ještě od dob paleolitu. Domnívat se, že tyto znaky znamenají „zaseté pole“ je mylné, neboť se objevily dlouho před vznikem zemědělství. Je známo, že dávní lidé nechávali na některých místech posvátné znalosti, které jsou důležité pro budoucí generace a fixovali je v podobě skalních maleb, včetně vyobrazení určitých znaků. Skalní znaky a symboly, které se objevily na různých kontinentech, jsou poměrně stejnotypové podle konkrétních znaků(poznámka: více informací v knize „AllatRa“), což ukazuje na společný zdroj znalostí. V současné době existuje mnoho artefaktů z různých epoch, které ukazují, že se mřížka, pletivo, kosočtverec s tečkou, kruhy, čtverce či spirály hojně vyskytovaly v prvcích ozdob a ornamentů na rituálním nádobí, oblečení, posvátných předmětech nebo v ozdobách posvátných textů různých národů. Často se v blízkosti těchto znaků nacházely symboly bohyně Nebe a boha Země.

Africa. Vápencová jeskyně Blombos - jedna z nejslavnějších archeologických památek z dob paleolitu, která se nachází na jižním pobřeží Jihoafrické republiky. V horních vrstvách těchto usazenin (přibližné stáří 68 tisíc let) se našly náhrdelníky vyrobené z mušlí, kostěné nástroje a kousky okru s geometrickými rytinami.

Čína. Keramická nádoba pocházející z neolitické kultury Yangshao, která existovala v V.-II. tisíciletí před naším letopočtem na území moderní Číny. Keramická nádoba kultury Yangshao (V.-II. tisíciletí př. n. l.) se nachází v čínské provincii Shaanxi.

Thajsko. Keramická nádoba patřící k archeologické památce Ban Chiang (naleziště doby bronzové 4420 - 3400 př. n. l., které se nachází v severovýchodní části současného Thajska).

Starověká Evropa. Keramická nádoba patřící do Tripolské kultury (Cucuteni-Tripolje) rozšířené v VI.-III. tisíciletí př. n. l. v oblasti mezi Dunajem a Dněprem (území dnešní Ukrajiny, Moldavska, Rumunska).
Literatura: Vladimir Moiseenko kříž s půlměsícem - vichniyi postav: Illustrated historii Ukrajiny postav. KA: Orans 2006.


Starověký Egypt. V nejstarších představách Egypťanů byla „velikou matkou hvězd“, která „rodí bohy,“ bohyně jménem Nut. Za děti Nut se považovaly hvězdy, kterým ona vládne. Byla spojována s kosmickým prostorem. Zpočátku ji zobrazovaly jako Nebeskou (kosmickou) Krávu, poté jako ženu Nut, oceán a dokonce jako kupoli střechy - symbol toho, že za viditelným obrazem se skrývá něco jiného, do značné míry pro člověka nepochopitelného. Oddělovala neviditelnou a nepoznatelnou část vesmíru od viditelné, přechodné a dočasné části, svět věčného života od světa dočasného a pomíjivého. Někdy ji znázorňovali na vnitřní straně víka sarkofágu dívající se na mumii. Zobrazení bohyně Nut lze nalézt také v malbách, které zdobí vnitřek pyramid či posvátné texty. Je to vyobrazení ženy-bohyně kosmu, která se rozprostírá napříč horizontem a je ohnutá do tvaru čtverce, obdélníku nebo kopule. Její tělo nebo oděv je ve formě mřížky nebo kosočtvercového vzoru (někdy s bodem v každém čtverci).
Literatura: V. D. Hladký, Starověký svět. Encyklopedický slovník ve 2 dílech. - M., 1998.


Hathor a Ra – Garahuti. Výzdoba hrobky královny Nefertari v Thébách, ХІХ. dynastie. Přibližně 1250 př. n. l. Literatura: V. D. Hladký, Starověký svět. Encyklopedický slovník ve 2 dílech. – M., 1998.


Na stropě chrámu bohyně Hathor (Dendera-Egypt) je znázorněn takzvaný „čtyřúhelníkový (obdélníkový) Denderský zodiak“. Basreliéf se skládá ze dvou polovin lemovaných vzájemně podobnými postavami bohyně Nut (nahoře) a boha Geba (v dolní části). Bohyně Nut je znázorněna jako obepínající vesmír ve tvaru obdélníku, čímž se vytváří uzavřený útvar připomínající cihlu. V centru jejího těla je zobrazen opakující se kosočtvercový ornament. Bohyně nebe Nut rodící slunce. Stropní část očištná kaple v chrámu bohyně Hathor. (Dendera, Egypt), 1. století př. n.l.- 1. století n. l.


Ve starověkém Egyptě, podle pohřebních nalezišť, byly tradičními pohřebními ozdobami mřížkové výrobky ze skleněných perliček. Takovéto mřížkové pletení se nanášelo na pohřební sarkofágy nebo sochy a ukazovalo, jaké představy měli staří Egypťané o neviditelném světě a o tom, kam mizel člověk. Zajímavé je, že téměř všechny tyto pletiva na pokrytí sarkofágů byly vyrobeny ze světle modré a modré barvy a zhotoveny z tyrkysových korálků. I to v sobě nese svůj vlastní význam a ukazuje na určité posvátné informace. (Poznámka: viz kniha „AllatRa“ o významu modré a zelené barvy v mytologii národů světa).


1) Sarkofág Hekaemsaefa nalezen v hrobce v Sakkáře (664-525 př. n. l.). Nachází se v Egyptském muzeu v Káhiře.
2) Nejvíce zachovalé mřížkové „šaty“ pro mumii byly nalezeny v hrobce v Gíze poblíž dnešní Káhiry.
3) „Fajjúmské mumie“ známé jako „Fajjúmské mumiové portréty“ - mumie s portréty místo pohřebních masek nalezené v nekropoli Fayum. (Římský Egypt I. - III. století). Mumie jsou vyrobeny z vrbových prutů v podobě mřížkové vazby. Literatura: V.V. Kalashnikov, G.V. Nosovskii, A.T. Fomenko. Astronomická analýza chronologie. Almagest. Zvěrokruhy. – M.: Obchodní Express, 2000; Gifts of the Nile: ancient Egyptian faience/ edited by Florence Dunn Friedman. London: Thames and Hudson in association with the Museum of Art, Rhode Island School of Design, 1998.

Starověká Čína. V čínské filozofii existuje takový pojem jako Yu Zhou, který vyjadřuje myšlenku substanciality a strukturálního uspořádání, jednoty prostoru a času jako atributů Vesmíru. To znamená, že „prostor a čas“, „Vesmír“ a v moderním světě slovo „yuzhou“ se používá ve smyslu „kosmos“. Zajímavé je, že etymologie slova sahá k vymezení dvou kolmých nosníků ve spodní části střechy. Tato informace je zvláště zajímavá, neboť v dávných dobách (stejně jako dnes) se znalosti o procesech probíhajících v neviditelném světě vysvětlovaly na asociativních příkladech, které byly lidem známy z každodenního života a na činnostech spojených s viditelným světem.

V čínském taoistickém filozofickém traktátu „Čuang-c’“ (IV. - III. století př. n. l.) byly pojmy „yu“ a „zhou“ spojené s pochopením významu „tao“. Konkrétně, slovo „yu“ vyjadřuje prostorovou nekonečnost, „[to, které] má hmotnost/fyzičnost, ale nepřebývá v [konkrétním] místě“ a pojem „zhou“ dočasnou nekonečnost, „[to, které] má délku, ale nemá žádný kořen nebo vrchol“, to znamená (bez konce a začátku). Je pozoruhodné, že synonymem pro yu zhou je ťan di, doslovně znamenající „nebe-země“. V pojednání Jang Chu „Čuang-c’“: „Vychází, i když nemá kořen; vchází, i když nemá otvor; má podstatu, ale nikoli místnost [pro ni]; má délku, ale nemá začátek ani konec. To, co proniká bez otvoru a má podstatu; to, co má podstatu, ale ne místnost [pro ni] – prostor. To, co má délku, ale nemá začátek ani konec – čas. Ovládá život, ovládá [i] smrt, ovládá to, co vchází [a] ovládá to, co vychází. To, co neprojevuje formu při vstupu ani při výstupu se nazývá branou přírody. Brána přírody – nebytí. [Veškerá] temnota věcí vychází z nebytí. Bytí není schopno stát se bytím s pomocí bytí, [ono] by mělo přijít z nebytí. Nebytí má jedině nebytí - to je to, co skrývali mudrci... V poznáních některých prastarých informací bylo dosaženo [krajní] meze... Nebytí považovali za hlavu, život za tělo, smrt za ocas. Tomu, kdo poznal zachování jednoty v bytí a nebytí, v životě a smrti, stanu přítelem”. Pojednání o poznání sebe sama, ve kterém jsou zmínky o uspořádání vesmíru je aktuální i dnes: „Ten, kdo uzavře vnitřní dohodu, zůstává bezejmenný. Ten, kdo uzavře vnější dohodu, snaží se získávat. Ten, kdo koná beze jména, běžně vyzařuje světlo. Každý, kdo se snaží získávat, je jen obchodník. Při pohledu, jak se vytahuje na špičky, ho lidé považují [za člověka] důležitého... Život [člověka] je saze [pod kotlem]. Odhalíme [smysl], řekneme jednoduše: přemístění podstaty“.V traktátu „Čuang-c’“ jsou zajímavé zmínky o tom, že „člověk se po smrti stane tlapkou hmyzu nebo játry myši“ a vysvětluje se to takovým „metafyzickým“ pojmem jako „nerozdělená realita“ (tj. nedělitelná), ve které je „každý - ve všem a všechno je - v každém“ (poznámka: viz dále ve zprávě o stacionárních a fantomových částečkách Po). Podíváme-li se na tuto problematiku z pohledu zániku jedné formy života a vzniku jiné, která se skládá ze stejných elementárních částic (pře- cházejících z jednoho stavu do druhého) je jasné, že tento alegorický příklad má nejenom filozofický kořen.

Co se týká pojmu „yu zhou“, pak počínaje starověkým čínským pojednáním „Čuang-c’“, sestaveného vědci v II. století, začali ho používat ve filozofickém kontextu, kde „yu“ bylo definováno jako „čtyři strany světa, nahoře a dole“ (poznámka: toto označení se ve starých pojednáních Východu obvykle používalo pro označení krychle, krychlového prostoru), a „zhou“ jako „uplynulá dávná minulost a přicházející dnešek“ (XI, 12). Pojem „yu zhou“ také souvisí s myšlenkou jedinotělesnosti Vesmíru: „Nebe (Ťan) a Země (Di)“ a „yu zhou“ se srovnávají s „tělem jednoho člověka“ (VII, 155).Jak již bylo zmíněno, pojmy „yu“ a „zhou“ jsou spojeny s významem „tao“, který je jedním z ústředních pojmů čínské filozofie. Tao je použito v různých filosofických školách a charakterizuje se jako božská prázdnota; všejednota; prvotní příčina vzniku; prvotní princip všeho jsoucího a zásada jeho existence; je věčné a bezejmenné, prázdné a nevyčerpatelné; vytváří temnotu věci; dá se ho předat, ale nemůžete ho vzít, můžete ho pochopit, ale nemůže ho vidět; je samo pro sebe začátkem a osnovou, nemá začátek ani konec, existuje všude a ve všem, a tak dále. Například podle filozofie Lao-c‘, tao znamená jednotu všeho. Nemá jméno, žádnou formu; je neslyšitelné, neviditelné, neměnné, nepřechodné, nepochopitelné, nedetekovatelné, ale dokonalé. Přebývá v pokoji, a přesto se ve všem pohybuje. Samo se nemění, ale je příčinou všech změn. Je věčně jediné. Je kořenem všeho a matkou všech věcí. „Člověk je závislý na zemi, země závisí na nebi (kosmu), nebe - na tao, a tao - od sebe sama.“ Tao je definováno jako zákonitost pro střídání sil „jin-jang“.

Ze slavného pojednání čínských myslitelů VI. – V. století př. n. l. „Tao te ťing“: „Tao je prázdnota, ale při použití nevyčerpatelné. Transformace neviditelného jsou nekonečné. [Tao] - hluboké brány narození. [Ono], existuje [věčně] jako nekonečná nit a jeho činnost je nevyčerpatelná... Tao je nehmotné. Tao je mlžné a nejisté. Nicméně, v jeho mlhovině a nejistotě jsou obrazy. Ono je mlžné a nejisté. Nicméně, v jeho mlhovině a nejistotě jsou skryté věci. Je hluboké a temné. Nicméně, v jeho hloubce a tmě jsou skryté nejjemnější částice. Tyto nejjemnější částice disponují nejvyšší realitou a důvěryhodností... Veliké je v neustálém pohybu. Nachází se v neustálém pohybu, ale nedosahuje žádné meze. Nedosahuje meze a vrací se [ke svému zdroji]. Díky němu, všechno jsoucí se rodí a nepřestává [růst]... Tao je skryté [před námi]... Tao rodí jedno, jedno rodí dva, dva rodí tři a tři rodí všechny bytosti. Všechny bytosti nosí v sobě jin a jang, jsou naplněny čchi a tvoří harmonii... Následovat záření [tao], pochopit jeho hluboký význam...“ (Poznámka: jin a jang - symbol tvůrčí jednoty protikladů ve Vesmíru. Je líčen jako kruh rozdělený vlnovkou na dvě poloviny - tmavou a světlou, v každé z nich se symetricky nachází bod (světlý na tmavém pozadí a tmavý na světlém). Podle prastarých čínských přesvědčení jin znamená „proměnlivost“ a jang – „neměnnost, jednoznačnost, pevnost“. Prapůvodní fyzika ALLATRA vysvětluje, že proměnlivost je vlastnost fantomových částeček Po a neměnnost, jednoznačnost - reálných (stacionárních) částic Po).Z pojednání „Huainan - c‘“ : „Tao... je spojené s beztvarým. Běží jako voda a bije pramenem... Vstane mezi nebem a zemí a naplní celý prostor... Natahuje čtyři šňůry, skrývá v ústech jin-jang (poznámka: „skrývá v ústech jin-jang“ - viz informace v knize AllatRa průsečík 72. a 1. dimenze, o starověkém symbolu vesmíru - had kouše svůj ocas, o dahomejské mytologii, která vypraví, že Bůh stvořil svět z čelistí hada).

Literatura: Nová encyklopedie filozofie ve čtyřech svazcích. Filozofický ústav Ruské akademie věd. Vědecko-redakční rada: V.S. Stepin, A.A. Huseynov, G.Y. Semigin - M:.. Mysl, 2010, sv. IV; Filozofický encyklopedický slovník/Red. E.F. Gubskiy a kol. - M: INFRA-M, 2006; Čínská filozofie. Encyklopedický slovník / Red. M.L. Titarenko - M: Mysl, 1994; Jang Chu. Le- c’, Čuang-c’. Překlad L.D. Pozdneyeva, hlavní redaktorka východní literatury - M: Věda, 1967; Jang Hin-shun. Tao te ťing (trans. Yang Hinshuna). Starověká čínská filozofie ve 2 dílech - M: Mysl, 1972.; A Dictionary of Philosophy of Religion . edited by Charles C. Taliaferro and Elsa J. Marty. London: The Continuum International Publishing Group, 2010; The Oxford Handbook of Religion and Science, edited by Philip Clayton and Zachary Simpson. Oxford University Press, 2006; Sherrill W.A. Heritage of Change: A Background to Chinese Culture. Taipei. 1972; Wilhelm R. Geschichte der chinesischen Kultur. München. 1928.

Kosmický symbol předení a tkaní. Symboly tkaní a předení měly posvátný význam pro mnoho národů. Dodnes se dochovaly docela zajímavé informace. Například moderní slovo, které se v arabštině nazývá نول (nul), je starověký ruční tkací stroj (plochý obdélníkový rám, na který se natahovaly dvě vlákna, která tvoří mřížku). Pokud je nám znám posvátný význam symbolu tkaní (a předení) pro starověké národy, můžeme spatřit asociativní spojení tohoto symbolu s jejich kosmologickými koncepcemi. Zejména na příkladu ručního tkacího stroje se vysvětloval princip stvoření Vesmíru, na kterém tvořivé božstvo tkalo z vláken, vplétalo vzory (znaky) z nich složené do plátna Vesmíru, čímž určovalo život a osud všech věcí, včetně každého člověka. A proces předení (proces podélného skládání a spirálovitého stáčení pomocí vřetena jednotlivých vláken pro nepřetržité, pevné vlákno) vysvětlovali jako proces tvorby všech věcí a života ve Vesmíru. Spirálovitá rotace vřetena symbolizovala pohyb Vesmíru, závoj, přes který se svět jeví iluzorním světem  (pozn.: úroveň ezoosmické mřížky). Slovo „vřeteno“ je blízké staroindickému slovu „vártanam“ – „rotace, valení, pohyb dopředu a dozadu“.

Předení bylo atributem Velké Matky a také „měsíčních“ bohyň (obvykle byl jejich znakem allat – srpek s růžky otočenými nahoru) a tkadlen osudu v kosmické mytologii mnoha národů světa. Například ve východní slovanské mytologii byla patronkou ženského principu, osudu, plodnosti, vody, předení a tkaní (označována také jako neviditelná Veliká tkadlena světa) bohyně Makoš (Mokoš). Jedním z jejich atributů byl roh hojnosti, srpek s růžky otočenými nahoru. Obecně je třeba poznamenat, že východní Slované již v předkřesťanské době měli unikátní starověké znalosti o vesmíru a člověku, znacích a symbolech. To vše bylo ztělesněno v kultuře, víře a v architektonických stavbách slovanských chrámů a svatyň (poznámka: více informace v knize AllatRa). Věděli o procesech vzniku světa jako procesu podobnému výrobě příze nebo plátna: svět „se stáčí“ jako vlákno, „přemisťuje se tam a sem“ jako základ pro tkaní nebo „se utká“ jako plátno. Jak se ničily prastaré znalosti, jak se vštěpoval a stanovil nový kněžský a zpolitizovaný světonázor, dá se podle toho faktu vysledovat, že starodávné jméno bohyně Makoš bylo v XII.-XIV. století zahrnuto do téměř všech učení proti pohanství.Mokoš byla významnou bohyní protoslovanského panteonu, která patřila k sedmi hlavním bohům. Zajímavé je její jméno – „Makoš“ nebo spíše „Ma-koš“. Etymologie tohoto slova je spojena s kořenem znamenajícím „tkanivo, tkaní“. V sanskrtu je slovo „mokša“ (moksa), což znamená „osvobození“, které je i nyní používáno v indické filozofii a náboženství jako význam pro duchovní osvobození. Název Ma-koš, vzhledem k hloubce staroindoevropského slova Ma, znamená „Matka“ (Velká Matka, která porodila svět, Bohyně osudu). A slovo „koš“ v staroslovanštině znamená – „pletený koš“, pletený vozík pro snopy (známý od doby eneolitu – IV.-III. tisíciletí př. n. l.), nádoba pro obilí. Přičemž výraz „můj los“ (v pojetí „můj osud“, „moje účast“) znamenalo „můj vůz snopů“, „můj koš obilí“. A vzhledem ke starověké symbolice těchto asociativních předmětů a rostlin spojených s vysvětlením procesů stvoření vesmíru to mělo nehmotný význam. Například výraz „můj koš obilí“ v sobě nesl význam „moje duchovní dobro“, „moje duchovní blaho“. Obilí představovalo starověký symbol zrození, vzkříšení a obnovy země v mytologii národů světa. V pojetí duchovního zdokonalování člověka představuje symbol obilí zrození a utvrzení duchovního života v člověku, kde se za nejvyšší hodnotu považuje dosažení nemateriálního blaha, duchovní dozrávání a zdokonalování během svého života, tedy zrození věčného duchovního života v krátkém období existence obalu - těla. Proto původní představa o bohyni, ochránkyni naplněných košů jako Matky opravdového Štěstí (osvobození), měla úplně jiný význam spojený s nehmotnými hodnotami člověka. Literatura: E.V. Aničkov, Pohanství a Starověká Rus - SPb: Tisk. M.M. Stasjulevič, 1914; J.K. Běhunov, Dějiny Rusi v pěti svazcích: Od dávných dob do Olega Věštěho (1. svazek). M.: Polytechnika, 2006; B .A. Rybakov, Pohanství starověké Rusi. – M.: Sofie, Helios, 2001; B.A. Rybakov, Pohanství starých Slovanů. - M: Nauka, 1981; A.S. Fomincin, Božstvo starých Slovanů. - SPb.1995; Britannica Encyclopedia of World Religions. Encyclopedia Britannica, Inc., 2008; Niederle, Lubor. Slovanské starožitnosti. Praha: Bursík & Kohout, 1916; Gieysztor A. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.Mnohé starověké kosmologické mýty národů světa ukazují na to, že tkaní bylo prováděno právě bohyní (poznámka: ukazuje na sílu Allat) jako akt vesmírného stvoření a nepřetržitého procesu, ve kterém se přechodné události (nitě) vplétaly do věčně se měnícího vzoru na neměnném základu. (Poznámka: viz dále ve zprávě o fantomových částečkách Po, které svým prostorovým umístěním v každé elementární částici utváří projekci na rovině a vytváří určité znaky). Přičemž byl základ plátna (podélné nitě táhnoucí se podél rámu) symbolem neměnného a stálého spojující všechny úrovně Vesmíru (pozn.: viz ezoosmická mřížka, reálné (stacionární) částice Po). Útek (příčné příze plátna, které jsou umístěny kolmo k nitím osnovy a proplétají se s nimi), symbolizoval všechno proměnné a pomíjivé, kvantitativní, tedy samotnou přírodu v čase a prostoru (poznámka: viz fantomové částečky Po). Základ a útek tvoří kříž.Téměř všechny bohyně Osudu a Času jsou v mytologii národů světa přadleny a tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly různé zmínky, tradice a legendy s tím spojené. Například, jak sestry Noc a Den tkaly pavučinu času, prostorově časové plátno kosmologického tvoření. Takových starověkých zmínek existuje mnohem více. Například ve starověkém Egyptě byla uctívána bohyně Neit jako prvotní bohyně nebe, moudrosti a tkaní, z nichž vyšel a zazářil bůh slunce. Podle mýtů na začátku času právě ona natáhla oblohu na svůj tkací nástroj a upletla svět z prapůvodních vod, utkala všechny živé bytosti, včetně žen a mužů. Obvyklé Neit (Nit, Net) označovaly hieroglyfy

První hieroglyf znamenal její jméno (kořen „nt“), druhý hieroglyf ukazuje na její symbol, který se nachází na hlavě, a třetí hieroglyf znamená „bohyně“. Je zajímavé, že kořen názvu Neit je spojený s kořenem slova znamenajícím „tkát“ (ntt)  , stejný kořen je kořenem slova „bytí“. Egypťané spojovali Neit s bohyní prvotní prázdnoty (prvotních vod) Nun. Jméno Neit má kořen slova také spojený se slovem voda (nt)  ‒ což ukazuje na spojení bohyně Neit a prvotních vod. V jednom z mýtů je Neit popisována jako ta, která „rozzářila první tvář“, nebo „rozsvítila první čelní plochu“. Plútarchos a Platón uvádějí následující text o bohyni Neit: „Já jsem všechno minulé, současné a budoucí; můj zavoj jeste nikdo neodhalil“. Podle historických pramenů byla ve starověkém Egyptě modlitba k Neit: „Ó veliká Matko narození, které je nepostihnutelné. Ó bohyně mladá a veliká, závoj ještě nikdo neodhalil! Oh, otevři svůj závoj tajemný, protože není mi dána cesta, abych vešel k tobě. Zjev se a přijmi moji duši a ochraň ji svýma rukama“. Literatura: Budge, Wallis E.A. The Gods of the Egyptians: Volume 1. New York: Dover Publications, Inc., 1969; Hart, G. The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. London: Routledge & Kegan, 2012; Byrnes, A. The goddess Neith in the Early Dynastic period. Egyptological, 2013; Mallet D. Le culte de Neit à Sais. Paris, 1888.


Severní a Střední Amerika. S podobným výjevem se můžeme setkat i na jiných kontinentech, které jsou tisíce kilometrů daleko od těchto míst. Například v Severní Americe, u původních obyvatel Aljašky (indiáni severo-athabaské ethnolingvistické skupiny), je mýtus o bohyni Atsentmě. Vypraví o tom, že Atsentma otevřela oči v prázdném světě. Pak utkala plátno z květu vrbovky (u Slovanů rod rostlin z čeledi pupalkovité – ivan-čaj) natáhla ho a upevnila na vrcholech posvátných hor. Pak začala zpívat. A tak byl dán počátek vesmíru. Zajímavé je, že květy Vrbovky (této docela běžné bylinky nejen na Aljašce) jsou postaveny podle čtyřnásobného plánu. Dolní část květu je čtyřhranná a časem se transformuje do dlouhé čtyřhranné krabičky, která se po prasknutí rozdělí do 4 částí-křídel a vytváří velké množství semen, které díky dlouhým vláskům mají schopnost odlétat na poměrně velké vzdálenosti. Pokud známe takové podrobnosti, pak je jasné, proč právě tuto rostlinu používali při vysvětlování kosmologické koncepce (poznámka: u jiných národů světa byla asociace vesmíru spojena s plochou čtyřhrannou cihlou, a hlas, první slovo či pronesený zvuk asociovaly s Prvotním Zvukem).

V kosmické mytologii indiánů Střední Ameriky byla původem nejstarší bohyní-matka, stvořitelka světa, bohyně plodnosti a duchovní čistoty. (Mimochodem, u většiny kmenů, například v Jižní Americe, před invazí Evropanů, převažoval mateřský rod). S rostoucím počtem sociálních technologií a jejich zvyšující se složitosti se tato jediná bohyně stává pramatkou panteonu. Postupně vznikají bohyně měsíce, deště, kukuřice a tak dále. Zajímavým faktem je, že u některých z nich se dodnes zachovaly starobylé prvky a atributy bohyně-tvůrkyně světa: oděv s mřížkovým vzorem, kolovrátek, stejně jako některé znaky, včetně kruhu, rovnostranného kříže, znaku AllatRa a allat (poznámka: více informací o znacích naleznete v knize AllatRa).


Ženská božstva Aztéků: 1) Chalchiuhtlicue - bohyně sladké vody, jezer, moří a řek, matka Sentson Mimiškoa (matka hvězd na severní obloze); 2) Tonantzin („Naše matka“) - matka bohyně, ztělesnění země a měsíčního božstva; 3) Toci („Naše babička“), její atributy byly předměty potřebné pro spřádání a tkaní; 4, 5) bohyně plodnosti Tlasolteotl – jedno z nejstarších božstev Střední Ameriky, se přiřazuje k „bohyním s copánky“. Aztékové si pravděpodobně zapůjčili tento kult od Huastéků. Rysy bohyně - nosní vložka v podobě půlměsíce, čelenka z peří křepelky s kouskem vaty a dvěma vřeteny.

Objevené archeologické artefakty jasně ukazují na to, jak docházelo k postupnému nahrazování starých ženských bohyní mužskými bohy. Zřízení žrectví vedlo k zneuctění starých bohů a nivelaci jejich tvořivých funkcí, k záměně znaků. S vývojem politické moci se objevují nová božstva moci, vládců a dynastií, masivně se zavádí lidské oběti bohům, ničí se starověké duchovní základy a znalosti.

Literatura: Encyklopedický slovník, F.A. Brockhaus a I.A. Efron - SPb:. Brockhaus-Efron, 1890-1907; M.R. Fasmer, Etymologický slovník ruského jazyka. - M: Progress, 1964-1973; Celosvětová his- torie. Encyklopedie / red. A. Beljavský, L. Lazarevič, A. Mongait, I. Lurie a M. Poltavský – M., 1956-1965; Člověk a společnost: Kul- turologie. Slovník-přírůčka / red. O.M. Štompel - Rostov na Donu: Fenix, 1996; Mýty národů světa ve 2. dílech. Red. S.A. Tokarev. M., 1988; Tresidder, Jack. The Complete Dictionary of Symbols. San Francisco: Chronicle Books, 2005; Teit, James A. Tahltan Tales. Journal of American Folklore. London: Forgotten Books, 1919; Monaghan Patricia. Encyclopedia of Goddesses and Heroines. New World Library, 2014; Cano, Jesús Arango. Mitología en América precolombina: México-aztecas, Bogota: Colombia-chibchas, Perú- incas, Plaza y Janes Editores Colombia,1989; Coulter C. R., Turner P. Encyclopedia of Ancient Deities. London: Routledge, 2013; التَّأثيل والتَّأصيل والمعجم التاريخي للغة العربية لـ د.نزيه قسيس، نشرت السبت، 22 كانون أول 2012.


Jděte zpět Vpřed

Obsah