Allat

Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátnější fantomová částečka Po. Pokud je součástí elementární částice, hraje důležitou roli jako silová částečka a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částečkami Po, jejichž vnitřní potenciály jsou neslučitelné, a tedy nemohou být umístěny vedle sebe ve struktuře dané elementární částice. Tato částečka může být pouze ve spojení s dalšími fantomovými částečkami Po. (Jak již bylo zmíněno, oddělené fantomové částečky Po neexistují. V případě rozpadu elementární částice, oddělená samotná fantomová částečka Po, nenávratně zmizí v ezoosmické membráně). Díky své univerzálnosti a výjimečnosti byla tato fantomová částečka Po, pojmenována jako allatovská fantomová částečka Po nebo zkráceně - allat.


 

Jde o unikátní silovou fantomovou částečku Po. Je jediná z fantomových částeček Po, z níž reálná (stacionární) částečka Po, nemůže odebrat energii a informaci. Když prochází allatovská fantomová částečka Po ezoosmickou buňkou, má, obrazně řečeno, status nedotknutelnosti (asociativní příklad s diplomatickým vagónem). Díky přítomnosti allatovské fantomové částečky Po, mají elementární částice jako je například foton (3 Po), neutrino (5 Po) nebo elektron (13 Po) své unikátní vlastnosti. Má-li elementární částice ve své struktuře allatovskou fantomovou částečku Po, znamená to, že se daná elementární částice podílí na silových procesech a interakcích, vykazuje specifické vlastnosti a zvláštní funkce. Ale protože cílem této zprávy není úplný popis charakteristik allatovské fantomnové částečky Po a jejího vlivu na další částečky Po v různých interakcích, do nichž je zapojená elementární částice, která se s těchto fantomových částeček Po skládá, omezíme se zde jen na obecné vysvětlení těchto procesů.


 

Vzhledem k univerzální síle Allatu, kterou nazývali v dávných dobách „síla vycházející z duchovního světa“, a také díky své unikátní funkci spojovat neslučitelné, jsme označili allatovskou fantomovou částičku Po, staroslovanským písmenem „A“ ([a]; název tohoto písmena ve staroslovanském jazyku je „Az“, znamenal také jedničku, což bylo spojeno s použitím písmen v cyrilici pro označení čísel. Existoval staroslovanský výraz „Аz jesm“ (Já jsem)). Toto označení bylo dáno ze dvou důvodů. Za prvé, aby se na pozadí známých veličin a termínů z fyziky (pro které se používají písmenka latinské a řecké abecedy) ukázala jedinečnost a výjimečnost allatovské fantomové částičky Po a jejich specifických vlastností. A za druhé, z historických důvodů, vzhledem k tomu, že v čase ztracené základní znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, jako azy - prvotní základy vědy, byly v dnešním moderním světě obnoveny na slovanských teritoriích.


 

Elementární částice sestávající z jedné nebo dvou fantomových částeček Po v přírodě neexistují. Svět elementárních částic, které tvoří veškerou hmotu, začíná ze spojení 3 a více fantomových částeček Po. Tyto znalosti se odráží v řadě starých kulturních tradic národů světa. Například, 1 a 2 nebyly brány jako číslice, ale za první číslo v řadě bylo považováno číslo 3.


 

Pojem „Allat“ je velmi starý. Dříve se znak Allatu ve tvaru půlměsíce s růžky otočenými nahoru používal, aby se poukázalo na přítomnost nejvyšší božské síly v tom či onom jevu, objektu, atd. Stejným způsobem označovali společnou jednotku - předchůdce času. „Allat se projevuje jako nespočetný a mnohostranný. Ve vědeckém pojetí je Allat celistvá jednotka času, která má veliký význam pro veškerou materii. A pokud vezmeme aktuální označení pozemského času, Allat činí 12 minut, nebo přesněji 11 minut 56,74 vteřin. Když vědci objeví tuto nejvýznamnější fundamentální částečku, abych tak řekl, základní stavební kámen vesmíru, bude to nejen velká revoluce ve vědě, ale i ohromný evoluční skok. Pak vědci pochopí, co se skrývá za tajemstvím času, a dokážou odhalit skutečný proces tvoření matérie ve vesmíru. A pokud lidé poznají podstatu Allatu, otevřou se jim obrovské možnosti. (Poznámka: podrobnosti o jedinečnosti síly Allatu a starověké zmínky o něm najdete v knihách Anastasie Novych).


 

„Symbolický význam jedničky odrážel starobylé poznání allatovské fantomové částečky Po. V nejstarších dochovaných textech narazíme na číslo „jedna“ jen velmi zřídka. Jednička znamenala ne tak první předmět v řadě, jako spíš dokonalou celistvost duchovního světa (nejvyššího boha, díky němuž vznikl i tento svět). Byla chápána jako začátek, prapříčina, prvotní pohyb, nedělitelné, základ života“.


 

Symbolický význam číslice „dvě“ byl spojen s dávnými znalostmi o fantomových a reálných částečkách Po tvořících základ interakcí v ezoosmické mřížce. Číslo 2 tlumočili jako základ binárních protikladů, s jejichž pomocí popisovali svět, rozdělení jednoty, zkreslené odražení jednoty (na příkladu svíčky, která se odráží ve dvou protilehlých zrcadlech), přičemž bylo zmíněno, že nic neexistuje mimo Jednotu. Číslo dvě bylo interpretováno jako rozlišenost, závislost, vábení iluzí, vytvoření páru protikladů. Ve védské tradici je zajímavý poměr mezi 1 a 2, kde dva, na jedné straně, slouží jako symbol protikladů, rozdělení a spojení, a na straně druhé - jako symbol shodnosti nebo homologie protikladných článků. Starověký řecký filozof Platón se zmínil, že číslo dvě je číslo nemající význam, neboť předpokládá spojitost, kterou uvádí třetí faktor.


 

V tradicích mnohých národů světa je za první číslo považováno číslo 3. Bylo na začátku číselné řady a bylo chápáno jako dokonalé číslo, dynamická celistvost, akumulované působení, univerzálnost síly, pluralita, tvořivost, hromadění, pohyb vpřed, vnější projev, počátek všech věcí a tak dále. Bylo základní konstantou mýtopoetického makrokosmu a sociální organizace (tři vyšší hodnoty, tři nejvyšší božstva, třikrát opakování nějakého děje během obřadů, a tak dále). O spojení tří fantomových částeček Po budeme dále pojednávat ve zprávě.

Literatura: Mýty národů světa. Ve 2 dílech. hl. red. S.A. Tokarev. M., 1988; Encyklopedie symbolů / comp. V.M. Rošal. - Moskva: AST; SPb:. Sova, 2005.


Jděte zpět Vpřed

Obsah