НЕ НА НАСИЛИЕТО В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО

Проектът е създаден по инициатива на международната общност и се осъществява от доброволци на Международно обществено движение АЛЛАТРА от различни страни по света.

През XXI век проблемът с насилието в семейството и обществото остава актуален за всяко кътче на нашата планета. Съвременният потребителски формат не само не решава този проблем, но и го изостря. Но въпреки това хората по целия свят искат да живеят в атмосфера на приятелство, уважение и взаиморазбирателство. 

За да се създадат условия за прехода на обществото към съзидателен формат, основан на общочовешки, духовно - морални ценности, е необходимо да се повдигат и говори открито за проблемите на насилието в семействата и в обществото, за нарушенията на правата на човека, както и да се информира за положителния опит на хората, излизащи от трудни ситуации. В рамките на проекта се създават и пускат видеа с мнението на международната общност, в много страни се провеждат интервюта със специалисти от различни сфери на дейност, провеждат се социални проучвания в много страни по света, организират се международни срещи и онлайн конференции. 

Всичко това допринася за съвместното търсене на решения на идентифицираните проблеми, взаимодействието, информационна поддръжка и обмена на позитивен опит за разрешаване на усложняващата се ситуация, както и създаването на здравословен психологически микроклимат в различни социални групи, атмосфера на приятелство, взаиморазбирателство и уважение един към друг, разбиране, че цялото човечество е едно семейството.