Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА

Ние сме извън политиката и религията.

Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА ― това е основата за практическа реализация на моделите на духовно–съзидателното общество по пътя на прилагането в трудовата сфера на социума на качествено нов формат на взаимоотношения между хората, които създават общочовешки духовно-нравствени 7 основи АЛЛАТРА.

Прилагането в живота на дадените обществени модели се осъществява с Партньорите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА ─ социално-активни и добропорядъчни ръководители на водещи компании, предприятия и други организации в света във всички сфери на труда, които по собствена инициатива са поели върху себе си благородна отговорност за въвеждането и реализацията в своята добросъвестна делова практика общопризнатите 7 основи АЛЛАТРА.

Партньорите на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА – това са физически или юридически лица, които са ръководители на търговски или нетърговски организации. Това са инициатори на промяната, силни Личности, от които зависи не само финансовото благосъстояние на подчинените им хора, но и тяхното духовно-нравствено усъвършенстване. Глобалното партньорско споразумение лежи извън равнината на политиката и религията. Ние радостно приветстваме в нашите редици най-добрите от най-добрите ръководители, поели върху себе си отговорността за съдбата на обществото, които желаят да бъдат пример за порядъчност, честност, социална отговорност, морално и социално достойнство. Ръководители, желаещи да бъдат в авангарда за реализацията на глобалната всенародна инициатива, стремящи се да развиват висока култура на човешките взаимоотношения в средата на съвременното общество, готови да съобразяват своята деятелност и стратегическо развитие с общочовешките духовни ценности на ―  7 основи АЛЛАТРА.

Изпълнявайки своята вътрешна духовна необходимост пред самите себе си, без каквито и да било користни подбуди, неосквервени от жажда и земни желания, дават вътрешна опора, покой и омиротвореност, преумножаващи резултатите.

Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА представлява уникална във всенародната история обществена инициатива, насочена за преодоляването на духовно-нравствената криза, която лежи в корена на всички глобално-икономически, политически, религиозни и социални проблеми на съвременното човечество. Времето е доказало, че общественият ценностен модел е насочен към потребление и разрушение, в резултат на което се приближава към самоунищожение. Изследванията и научните работи в сферата на социологията, икономиката и други отрасли посочват това, че изхода от глобалната криза и оцеляването на цивилизацията е възможно само ако се създаде общество с принципно нова насоченост в своето развитие и основано на вечните, общочовешки принципи, определящи укрепването на такива ценности, като Човечност, Справедливост, Солидарност, Добропорядъчност.

Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА, базиращо се на 7 основи АЛЛАТРА, е предназначено да съдейства за развитието и утвърждаването на новия модел на духовно-творческо човешко общество, основано на естествено-нравствени и духовни ценности, които са способни да предотвратят нежелателни събития за съвременната цивилизация и укрепят човечеството в духовно-нравственото му развитие за разкриването на своя духовен потенциал.

Постави устремеността към своето вътрешно духовно наследство на първо място вместо користните подбуди, земни привързаности и страхове, тогава ще придобиеш уравновесеност на своето същество и идеално отношение към живота.

Днес стотици хиляди съзнателни, социално активни представители от различни сфери и отрасли на труда на повече от 200 страни в света поддържат популярна световна инициатива на Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА и 7 основи АЛЛАТРА.

Първостепенни задачи на Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА се явяват:

- активно въвеждане на световното общество на 7 основи АЛЛАТРА и утвърждаването с тяхна помощ в мисленето и деятелността на хората на духовно-нравствени приоритети;

- създаване на условия за обединение на народите в света на духовна основа, дружба,солидарност и взаимопомощ;

- организиране на ефективно и плодотворно взаимодействие между социално активните добропорядъчни ръководители на колективи от всички сфери на труда по целия свят на 7 основи АЛЛАТРА за благото развитие и утвърждаването на духовно-творческия вектор на жизнените функции на обществото.

Ако активният човек, потопен в разгара на този суетен свят, вътре в себе си поддържа своето духовно наследство, то и в светските постижения неговата мьдрост няма да има граници и делата му ще бъдат тясно свързани с изконния смисъл на живота му.

О С Н О В Н О

Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА ― това е:

- фундамент за деятелност и взаимоотношения между хората по целия свят, построен на 7 основи АЛЛАТРА, имащи в своето същество общочовешки универсални духовни ценности;

- доброволно волеизявление, ознаменуващо съпричастност към най-голямата в света световна инициатива, отправена за утвърждаването на новия модел на развитие на духовно–творческото общество;

- показността на социално активните граждански позиции е насочена към създаването не на думи, а на дела в основата за развитие на обществото, основана на общочовешки духовно-нравствени ценности;

- споразумение по собствена инициатива, на което не са необходими юридически формалности; ставйки Партньор на Глобалното партньорко споразумение АЛЛАТРА, ръководителя поема върху себе си отговорност за усъвършенстване на личните човешки качества и създаване на условия за проявяване и развитие на духовно-нравсвени качества в трудовия колектив;

- споразумение на добропорядъчните и честни хора, стремящи се да бъдат пример за морално и социално достойнство на обществото, да развиват своята дейност и стратегия, ръководещи се от общочовешките ценности на ― 7 основи АЛЛАТРА.


Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА не е юридически документ, но се явява като много по-значимо свидетелство, което характеризира Личността на Партньора на това Споразумение. Причисляването към тази популярна инициатива демонстрира действителното намерение на добропорядъчния и честен човек, който на думи и дела цени повече Честа, отколкото каквато и да е официална хартия и се ръководи в своя живот от общочовешки духовно-нравствени ценности ― 7 основи АЛЛАТРА.

Ръководители на организации, присъединили се към Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА, официално заявяват и демонсрират, че поддържат популярната глобална инициатива, съдействат за процъфтяването и формирането на творческо мирно общество. Със своите думи и дела тези достойни хора потвърждават, че се ръководят в своята делова практика от съвкупността на морално-етически принципи на Личността, от висшите общочовешки ценности ― 7 основи АЛЛАТРА, които се явяват основополагащи за човешките взаимоотношения в професионалните сфери, например социалната, икономическата, научната и други дейности.

В основата си Глобалното партньорско споразумение АЛЛАТРА – убеждава в това, че само чрез съвместни усилия и сътрудничество на хора въз основа на общочовешки духовни ценности, е възможно създаване и реализация на изцяло нов модел на общество.Общество, в което са приоритетни духовно-нравствените ценности и ориентири. Общество, в което всяка сфера на труда, включително и бизнеса, е първична, а печалбата е от второстепенно значение.

Всичко земно – е временно и изменчиво и е част от мига на човешкото съществуване. Желанието да получиш лична облага носи бремето от безкрайни проблеми, и съвсем скоро се изчерпват силите. В желанието си да получиш временна земна власт пораждаш въображаеми удоволствия и скръб, умъртвявайки себе си още приживе. Искреното желание да преодолееш своята земна природа и реалната духовна работа над себе си въздига индивидуалността и открива велика съкровищница на духовно благосъстояние. И тогава какъвто и да е земният изход ─ ти в Живота свой си вече Победител!

Обединявайки усилията на основата на духовно-нравствените идеологии, за човечеството е по силите му да решава каквито и да е, даже изключително сложни задачи за обществото, съвместо и посредством единството на съзидателните сили може да преодолее финансово-икономически кризи, възникнали във времето, с които е трудно да се справи човек сам. Затова днес е важно да се подкрепяме един друг, да се стремим към възможно най-високо ефективното ниво на взаимодейсвие, използвайки взаимодопълващи се възможности. Духовно-творческото развитие на обществото, несъмнено оказва положтелно въздействие върху живота на всеки човек и дава надежден фундамент за бъдещите поколения.

По- подробна информация можете да получите
на сайта на Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА,
allatra-partner.org

  1. Какво е Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА?
  2. 7 основи АЛЛАТРА.
  3. Реализация на 7 основи АЛЛАТРА.
  4. Сфера на отговорностите на Партньорите.
  5. Предимства за Партньорите.
  6. Финансово съдействие.
  7. Въпроси и отговори.
  8. Основни документи.
  9. АЛЛАТРА ПАРТНЬОР.